simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ ܗܘܐ : ܘܘܘܐ ܠܗ ܟܠܗ ܫܒܝܘܥܐ ܕܝܘܡܬܐ̈ : ܡܛܠ ܛܒ . ܥܝܠ ܒܝܥܪܝܪܝܘܬܗܘܢ ܘܥܠ ܩܫܝܝܘܬ ܠܝܒXܘܘܢ .
ActsGregPirang ܡܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܕܚܠܦ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ . ܡܢ ܗܝܕܝܢ ܩܢܐ ܡܛܠ ܟܕ ܐܬܐ ܘܡܛܐ ܠܡܚܘܙܐ ܕܒܝܬ ܐܪܡܝܐ̈ : ܘܫܡܥ ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈
PhiloxMab:TenMem ܕܐܝܬܝܗ̇ ܕܟܝܢܐ . ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܙ . ܐ ܡܠܬܐ : ܘܠܗ ܟܕ ܠܗ ܡܛܠ ܕܡܝܘܬܐ ܡܝܬ . ܗܕܐ ܕܟܝܢܐ ܗ̣ܝ . ܘܛܟ XXX X X ܦܫܩܐ ܗܘܬ .
BarṢal:ComLiturg ܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ ܂ ܙ Xܝܝ ܂ X ܪܐܙܢܝܬܐ ܕܕܒܚܬܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܕܠܐ ܡܛܠ ܂ ܟܬ̣ܒ ܓܝܪ ܠܬܐܘܡܐ ܩܫܝܫܐ ܗܟܢ ܃ ܐܫܠ̣ܡܘ ܠܢ ܐܒܗܝܢ̈ ܠܡ
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܠܬܐ ܕܚܝܐ̈ . ܐܠܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܕܒܣܪܐ ܕܡܢ ܬܪܝܢ̈ ܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܒܪܫܝܬ . ܗ̇ܘ ܕܫܡܥܢ ܘܚܙܝܢ . ܘܐܝܕܝܢ̈ ܓܫܝ̈
DadQaṭ:ComAscet ܡܪܢ̣ ܢܙܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫܗ ܘܢܫܪܪ ¹⁸ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܣܒܪܐ ܘܚܘܒܐ ܡܛܠ ܐܬܠܝܛܐܝܬ ܐܬܪܗ ܘܓܢܣܗ ܘܩܢܝܢܗ ܘܢܬܥܛܦ ܨܪܝܟܘܬܐ
JacSer:turgFestHom ܕܬܡܢ ܗ̇ܘ ܫܘܦܪܗ ܐܝܟܐ ܕܡܬܚܙܐ⁸ ܡܘܟܟܗ ܀ ⁹ ܡܛܠ ܠܬܚܬ ܡܢ ܥܦܪܐ ⁵ܒܡܘܟܟܐ ܠܐ ܡܬܚܙܐ ܠܗ̇ ܫܘܦܪܗ ⁶ܕܟܬܒܐX
SynWestSyr ܩܘܒܠܐ ܕܐܟܣܢܝܐ̈ . X ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܐܟܣܢܝܐ̈ ܒܠܥܕ ܡܛܠ ܘܥܠ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܆ ܘܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܩܝܡܐ ܗܢܐ . ܙ .
Ps-Zach:EccHist ܢܝܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬ ܐܡܪ ܡܢ ܠܥܠ ܂ ܥܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܕܠܗ ܂ ܐ̇ܡܪ ܡܛܠ ܘܠܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܂ ܝX ܕܡܕܒܪܢܘܬܐ ܫܒܩܗ ܚܫܘܫܐ ܘܡܝܘܬܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܡܪܚܡܢܘܬ ܐ ܕܥܠ ܣܢܝܩܐ̈ ܀ ܡܘܣܦ ܡܪܩܘܣ ܃ ܫܒܬܐ ܡܛܠ ܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ܪܒܐ ܐܝܟ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܐܫܬܪܝܬ̇ ܫܒܬܐ ܡܢ ܟܗܢܐ̈ ܃ ܚܕ ܟܡܐ
DidascApost ܕܐܡ̣ܪ ܟܬܒܐ . ܕܒܫܬܐ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܥܒ̣ܕ ܐܠܗܐ ܟܠܡܕܡ . ܡܛܠ ܘܐܡܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ¹⁸⁴ܕܫܒܬܐ ܩܕܝܡܐ X¹⁸ ܗܝ ¹⁸⁶ܠܚܕܒܫܒܐ .
P:Isa [AB] ܗܢܐ ܐܦܠܓܝܘܗܝ ܒܣܓܝܐܐ̈ . ܘܠܥܫܝܢܐ̈ ܢܦܠܓ ܒܙܬܐ . ܚܠܦ ܡܛܠ ܠܙܕܝܩܐ̈ . ܥܒܕܐ ܗܘ ܕܣܓܝܐܐ̈ . ܘܚܛܗܝܗܘܢ̈ ܗܘ ܢܣܒܘܠ .
Ath:Inc X ܬܪܥܝܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܕܒܡܫܝܚܐ . ܡܢ̣ܘ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܓܠܐ ܡܛܠ ܘܕܢܩܒܬܐ̈ ܘܕܛܠܝܐ̈ ܥܠܝܡܐ̈ . ܕܒܚܐܦܐ ܫܘܪܝܢ ܥܠ ܡܘܬܐ
SilwQard:ScholUrmApp ⁵ܗ̇ܘ ܦܫܝX ܘܠܘ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܡܪܟܒܐ . 42ܟܡX¹ܙܢܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܡܗܠܟ ܡܬܬܙܝܥ : ܣܘܩܪܛܝܣ ܐܪܐ ܡܬܬܙܝܥ . ܡܠܦ ܗܟܝܠ ܗܪܟܐ
Ath:Inc ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ ܕܠܘܬܢ ܕܒܝܕ ܦܓܪܐ . ܡܛܠ ܕܩܕܝܫܐ ܐܬܢܣܝܘܣ ܪܝܫܐ ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ .
SynWestSyr ܩܫܝܫܐ̈ ܘܡܫܡܫܢܐ̈ ܘܐܢܫܝܢ̈ ܡܢ ܬܓܡܐ ܕܕܝܪܝܐ̈· ܡܛܠ ܀ ܝܪ . . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܣܥ̇ܝܐ ܐܚܪܢܐ ܘܥܒ̇ܪ ܢܡܘܣܐ ܐܫܬܡܥ ܠܢ .
SynWestSyr ܪܐܙܐ̈ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܘܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܫܪܘܐܝܬ ܡܬܩܪܒܝܢ ܡܛܠ ܘܗ̇ܘ ܏ܢܐ ܘܗ̇ܘ XXܚܡܫܝܢ ܘܬܪܝܢ̈ . ܛܝܛܠܘܣ ܕܬܠܬܝܢ̈ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܘܟܬܐ ܐܡܝܪ : ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܒܪܝܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܡܢ ܨܗܝܘܢ ܡܛܠ ܥܠ ܣܘܥܪܢܘܗܝ̈ ܀ ܫܡܐ ܗܟܝܠ ܗܢܐ ܕܥܡܘܪܝܐ : ܠܘ ܒܠܚܘܕ
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ ܗܘܝ̈ ܆ ܘܠܘ ܒܗܢܐ ܢܝܫܐ ܐܣܬܥܪ . ܠܘܬܗ̇ ܟܢܝܫ ܟܠܗ ܡܛܠ ܕܒܝܫܬܐ̈ ܦܪܨܘܦܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܥܒܕܐ ܠܗܝܢ . ܘܐܡܪܐ ܕܠܘ
ChronMin ܕܥܒ̣ܪ ܥܠ ܩܝܡܐ̈ ܕܣܡ ܠܗܘܢ ܐܒܘܗܘܢ ܂ ܘܨܒ̣ܐ ܕܢܡ̇ܠܟ ܡܛܠ ܐܠܐ ܕܨܒ̇ܐ ܗܘܐ ܕܢܓܕܝܘܗܝ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܢܟܠܐ ܒܠܒܗ ܂