simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܥܕܡܐ ܠܩܒܘܪܬܐ . ܡܛܠ ⁹ܕܕܢܥܒ܏ܪ XXXXX X
SevAnt:LuqJul ܥܠ ܬܘܩܢܗ ܕܒܪܢܫܐ ܡܛܠ ⁹ܕܟܝܢܐ ܗ̣ܘ ܡܪܟ
Ps-MaruMayph:Canons ܘܠܐ ܐܬܥܒܕܘ . ܡܛܠ ⁹ܚܕܐ ܡ̣ܢ ܗܪܣܝܣ
Chrys:ComJohn1 ܒܕܘܟܬܐ ܗܝ̇ . ܡܛܠ ⁹ܡܢܐ ܕܝܢ ܛܫܝ
DidascApost ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܫܝܢ ܡܛܠ ⁹ܡܫܝܚܐ . ܘܕܠܐ