simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܘܕܫܘܡܠܝܐ ܕܒܐܢܫܘܬܐ ܇ ܘܫܘܘܕܥܐ ܕܐܘܣܝܐ ܕܝܠܢ ܥܠ ܡܛܠ 0ܝ ܕܐܢܫܘܬܐ ܇ ܐܘ ܐ ܟܐ ܐܬܩܝ̣ܡܬ̇ ܗ̣ܝ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܢ ܂
P:Judg [AB] ܕܠܐܠܗܐ ܚܙܝܢ . ܘܐܡܪܬ ܠܗ ܐܢܬܬܗ : ܐܠܘ ܨܒܐ ܗܘܐ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܗܘ ܕܡܪܝܐ . ܘܐܡܪ ܡܢܘܚ ܠܐܢܬܬܗ : ܡܡܬ ܡܝܬܝܢ ܚܢܢ :
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܕܟܕ ܫܒܥܝܐ ܝܘܡܝܢ̈ ܐܘ ܟܕ ܣܓܝ X ܬܡܢܝܐ̈ ܡܠ̇ܝܢ ܠܗ ܠܐܢܫ ܡܛܠ ܠܗܢܐ ܒܝܬ ܐܣܝܪܐ̈ ܆ ܘܠܐ ܚܙܐ ܠܢ ܡܕܡ ܕܚ . ̇ܙ . ܢܢ . ܘܡܢܐ .
QiyorEdes:ExpLiturgFeasts ܚܘܒܗ̇ ܪܚܝܡܐ ܕܨܐܕܘܗܝ ܆ ܝܗ̣ܒ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܡ̇ܣܒܪܢܘܬܐ ܡܛܠ ܇ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ ܩܡ ܗܘܐ . ܘܟܕ ܐܬܚܙܝ ܗܘܐ ܠܛܘܒܢܝܬܐ ܡܪܝܡ
Eph:ComGen&Exd ܕܠܗܦܟܐ ܐܬܦܩܕܘ . ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܠܘ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘ̣ܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܐܝܠܢܐ̈ ܐܝܟ ܕܐܡ̣ܪ ܚܘܝܐ ܆ ܦܘܩܕܢܐ ܗܘܐ ܪܒܐ X ܗܟܢܐ .