simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܥܠ ܐܠܗܐ ܆ ܡܛܠ ܕܒܒܛܝܠܘܬܗ̣ ܝX |
SevAnt:CathHom ܠܡܠܬܐ . ܘܢܚܙܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ
SevAnt:LuqJul ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܚܫܐ̈ . ܡܛܠ ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܘܕܢܐܪܒ ܡܛܠ ܕܐܘܕܝ : ܒܩܠܐ
AbbaIs:Ascet X 4ܥܒܕܘ ܚܘܒܐ ܡܛܠ |ܐܠܗܐ ܇ ܗܐ
AnṭTagr:FifBookRhet . ܐܠܐ ܟܝܬ ܡܛܠ ܕܐܬܓܡܪܬ̇ ܠܢ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ
DionAr:MystWritings ܠܡܬ̇ܩܪܒܘ ܠܗ ܇ ܡܛܠ ܡܥ̣ܠܝܘܬܐ ܐܫܝܕܘܬ ܢܘܗܪܗ
Eph:madNativ X ⁶¹ ܡܬܢܛܪ ܡܛܠ ܫܘܦܪܗ ܦܓܪܐ ܕܚܕܐ
PhiloxMab:Disc . ܘܟܪܝܬ ܠܗ ܡܛܠ ܕܢܡܠܝܢ ܦܨܝܚܘܬܐ .
SevAnt:CathHom ܪܘܡܝܐ̈ ܇ ܟܕ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈
JnEph:ActsEastSaints ܘܠܝܬ ܕܡܣܬܟܠ . ܡܛܠ ܘܢܐ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܟܘܠܗ̇
BarBahl:SyrLex ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܒܟܬ ܡܛܠ ܡܕܡ ܀ ܐܘܝ
P:Ps [AB] ܕܚܠܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ
Chrys:ComJohn1 ܛܟܣܐ . ⁶ ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܒܘܕܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ
Chrys:ComJohn1 ܕܢܬܝܕܥ ܠܡ ܠܐܝܣܪܝܠ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܝܬ ܐܢܐ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܚܐܣ ܥܠ ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܛܥܝܘܬܐ ܗܕܐ ܕܐܚܝܕ
SynWestSyr ܡܫܒܚܢܐܝܬ ܘܡܩܠܣܢܐܝܬ ܢܩܘܡܘܢ ܡܛܠ ܩܝܡܬܐ . ܒܫܦܪܐ
Shub:BookGifts ܟܪܣܐ ܬܒܥܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܬܘܒ ܚܣܪܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܥܣܩܘ ܗܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܪܫܝܥܐ ܬܐܕܘܪܝXܠܐ ܃ ܡܛܠ ܥܘܕܠܐ ܕܪܒܝܥܝܐ ܕܩܦܠܐܐ̈