simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DionAr:MystWritings ܕܒܒܛܝܠܘܬܗ̣ ܝX | 41ܠܟܠ ܩܪܝܒ ܐܠܗܐ . ܘܟܠ ܬܘܒ ܗ̇ܘܐ ܡܛܠ ܕܝܠܝܘܬܐ . ܀ 5ܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܘܐܚܪܢܐ ܡܬܐܡܪ ܥܠ ܐܠܗܐ ܆
SevAnt:CathHom ܡܢܐ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܒܠܚܘܕ ܨܝ̇ܡܝܢܢ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܆ ܡܛܠ ܆ ܠܘܬ ܗ̇ܝ ܕܩ̇ܕܝܡܐ ܣܝ̣ܡܐ ܠܢ ⁷⁷ ܢܝܬܝܗ̇ ܠܡܠܬܐ . ܘܢܚܙܐ
SevAnt:LuqJul ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܒܚܕܝܘ ܩܢܘܡܝܬܐ . ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܕܐܝܬ ܡܛܠ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܩܪܒܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܚܫܐ̈ .
IsaacAnt:memHom ܕܐܘܕܝ : ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܒܚܛܗܘܗܝ̈ ܀ ܢܦܫܐ ܕܪܓܙܬ ܡܢ ܢܘܗܪܐ : ܡܛܠ ܀ ܐܦ ܫܘܐ ܗܘܐ ܠܫܘܒܩܢܐ : ܗܢܐ ܕܗܠܝܢ ܡܠܠ ܗܘܐ . ‏ ‏ܘܕܢܐܪܒ
AbbaIs:Ascet |ܐܠܗܐ ܇ ܗܐ ܟܬܒ̇ܬ ¹ܠܟܘܢ ܇ X ܩܪܘ ܐܝܟ ܕܠܡܛܪ ܇ ܕܠܐ ܡܛܠ ³ܐܢܐ ܕܐܦܠ ⁴ܒܗ ܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ . 0O⬩ ⁵ XܝX XX X 4ܥܒܕܘ ܚܘܒܐ
AnṭTagr:FifBookRhet ܕܐܬܓܡܪܬ̇ ܠܢ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܕܐܕܫܝ̈ ܓܒܘܠܝܐ ܚܡܫܐ : ܡܛܠ ܩܠܐ̈ ܕܣܩܘܪܘܬܗܘܢ ܘܚܣܕܗܘܢ ܕܢܛܝܠ ܡܢ ܐܪܥܐ . ܐܠܐ ܟܝܬ
DionAr:MystWritings ܡܥ̣ܠܝܘܬܐ ܐܫܝܕܘܬ ܢܘܗܪܗ ܕܠܥܠ ܡܢ ܟܝܢܐ . ܠܗܢܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ . ܘܗ̣ܘ ܟܕ ܗ̣ܘ ܬܘܒ . ܕܠܐ ܡ̣ܨܐ ܐܢܫ ܠܡܬ̇ܩܪܒܘ ܠܗ ܇
Eph:madNativ ܫܘܦܪܗ ܦܓܪܐ ܕܚܕܐ ܗܝ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ⁶² ܝܬܝܪ ܢܣܓܘܢ ܡܛܠ ܕܐܢ ܢܚܬܐ ܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܡܨܐ ܡܬܚܠܠ XX ܛܒ X ⁶¹ ܡܬܢܛܪ
PhiloxMab:Disc ܕܢܡܠܝܢ ܦܨܝܚܘܬܐ . ܗܘ ܕܐܣܬܢܩ ܥܠ ܟܘܠ ܡܕܡ ܆ ܕܚܢܢ ܡܛܠ ܕܢܒܛܠ ܟܘܪܗܢܝܢ̈ . ܗܘ ܕܐܬܬܥܝܩ ܡܛܠ ܕܢܚܕܝܢ . ܘܟܪܝܬ ܠܗ
SevAnt:CathHom ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܕܫܪܟܐ ܘܐܦ ܡܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܗܝܡܢܘ ܥܬܝܕ ܡܛܠ ܒܪ ܓܢܣܐ ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܦܘܠܘܣ ܒܐܓܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬ ܪܘܡܝܐ̈ ܇ ܟܕ
JnEph:ActsEastSaints ܘܢܐ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܟܘܠܗ̇ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܐܙܕܥܙܥ̣ܬ ܘܡ̣ܛܬ ܡܛܠ ܘܐܫܬܩ̣ܠܘ ܡܝܢ ܒܝܢܬܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ . ܘܠܝܬ ܕܡܣܬܟܠ .
BarBahl:SyrLex ܡܕܡ ܀ ܐܘܝ ܠܝ ܥܘܠܐ̈ ܐܥܠܝܘ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐܣܪܐ ܘܥܡ ܬܡܗܐ ܡܛܠ ܓܕܐ ܘܒܨ اسم رجل ܀ ܐܘܛܠܝ̇ܩܘܢ ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܒܟܬ
P:Ps [AB] ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ : ܘܐܬܕܟܪ ܕܥܦܪܐ ܚܢܢ . ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܕܡܪܚܡ ܐܒܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ : ܡܪܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܚܠܘܗܝ̈ .
Chrys:ComJohn1 ܕܐܦ ܥܒܘܕܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ . 2ܡܛܠ ܗܢܐ ܬܢܢ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛܠ ܬܚܝܬ ܐܢܢܩܐ ܕܙܒܢܐ̈ . ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܠܙܒܢܐ̈ ܗܘ̣ ܣܡ ܛܟܣܐ . ⁶
Chrys:ComJohn1 ܗܕܐ ܐܬܝܬ ܐܢܐ ܕܒܡܝܐ̈ ܐܥܡܪ . . ܠܐ ܗܟܝܠ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܗܘ̣ ܥܠ ܡܛܠ ܠܡ̇ܢ ¹⁷ܕܠܐ ܝܕܥ¹⁸ ܗܘܐ ܠܗ . ܐܠܐ ܕܢܬܝܕܥ ܠܡ ܠܐܝܣܪܝܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܛܥܝܘܬܐ ܗܕܐ ܕܐܚܝܕ ܒܗ . ܘܥܢܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܡܪܘ ܡܪܢ ܡܠܟܐ ܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܐ ܚܙܝܐ ܠܝ . ܘܚܙܘ ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܚܐܣ ܥܠ ܢܦܫܗ
SynWestSyr ܩܝܡܬܐ . ܒܫܦܪܐ ܡܫܒܚܢܐܝܬ ܥܡ ܡܙܡܘܪܐ̈ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܒܬܪX⁰ ܡܛܠ . ܒܦܠܓܗ ܕܝܢ ܕܠܠܝܐ ܡܫܒܚܢܐܝܬ ܘܡܩܠܣܢܐܝܬ ܢܩܘܡܘܢ
Shub:BookGifts ܕܠܐ ܬܘܒ ܚܣܪܐ ܡܢ ܡܠܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܒܡܪܢ . ܡܛܠ ܡܒܛܠ . ¹²⁷ܕܠܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܫܬܟܚܐ ܘܠܐ ܟܪܣܐ ܬܒܥܐ .
ThdrMops:ComGospJohn ܕܠܐ ܐܬܥܣܩܘ ܗܢܐ ܟܠܗ ܆ ܘܠܐ ܐ̣ܡܪܘ ܐܟܘܬܗ ܆ ܕܐ̣ܢ ܠܐ ܡܛܠ ܒܬܪ ܕܚܙܐܘܗܝ ܂ ܙ XXX ܂ ܗܝܡܢܘ ܇ ܠܐ ܩܕܡ ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ ܂ ܐܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܥܘܕܠܐ ܕܪܒܝܥܝܐ ܕܩܦܠܐܐ̈ ܢܦ̇X ܗܘܐ ܪܘܚܐ ܟܬ̣ܒ̣ ܗܠܝܢ ܂ ܡܛܠ - ܂ ܢܝܟܝܡܐ ܓܝܪ ܩܘܪ ܠܘܣ ܆ ܟܕ XX ܨܝܕ ܪܫܝܥܐ ܬܐܕܘܪܝXܠܐ ܃