simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܢܣܒܘܢ ܠܚܡܐ ܃ ܡܛܠ ܕܠܘ ܣܓܝ ܝܨܝܦܝܢ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܟܗܢܘܬܢ . ܘܠܐ ܡܛܠ ܨܒܘܬܐ̈ ܥܒܘܪܝܬܐ̈ ܢܣܝܡ
Chrys:ComJohn1 ܒܘܬܗ ܕܛܠܝܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܟܣ ܠܗ
SevAnt:LuqJul ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܫܡܗ ܡܛܠ ⁷ܕܐܦ ܢܒܝܐ ܐܚܪܢܐ
Pall:LausHist ܟܬܒܐ̈ ܇ ܘܣܘܓܐܗ ܡܛܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܢܨܚܢܐXܝܥܠ ܛܘܒܢܐܐܒܐܐܡܘܢXddܥܠܛܘܒܢܐܐܡܘܢXXXX
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܡ̇ܪ ܝܘܚܢܢ ܝ-· ܡܛܠ ܒܒܝܠ ܡܛܠ ܕܗܝ
Cyr:Epist ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܙܐ ܇ ܡܛܠ ܗܕܐ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ
IsaacNin:memColl ܕܠܐ ܢܬܟܣܣ ܡܢܗ ܡܛܠ ܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ ܕܗܘܦܟܝܢ̈ .
IsaacAnt:memHom ܡܡܠܠ ܒܗ ܟܝܢܐܝܬ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܦܪܚܬܐ̈ .
Chron1234 ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܒܣܪ ܥܠ ܡܠܟܐ
P:Kings [AB] ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܥܒܕ ܬܡܢ ܥܠܘܬܐ̈
BarKoni:Schol ܕܝܢ ܝ ܐܬܟܢܝ ܡܛܠ ܣܥܪܘܬܗ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ
P:Ps [AB] ܕܚܠܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ
BarṢal:ComGosp ܥܠ ܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈ ܡܛܠ ܕܚܙܐ ܕܥܒܕܗ̇ ܠܗܕܐ
SevAnt:Epist ܐܠܗܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܛܠ ܕܒܥܝܪܘܬܐ ܡܬ̇ܢܒܪܫ ܐܢܬ
Pall:LausHist ܕܝܗ̇ܒ ܠܝ ܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܕܟܝܘܬܝ . ܟܕ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܟܕ ܡܫܬ̇ܥܐ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝ̈
SevAnt:CathHom ܕܡܢ ܬܝܒܘܬܐ . ܡܛܠ ܡܚܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡܢ
IsaacNin:SpiritWorks ܗܒܠܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܘܠܣܘܡܟܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܃ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܝ ܙܒܢܐ