simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܠܘ ܣܓܝ ܝܨܝܦܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܦܓ̣ܪܢܝܬܐ̈ ܇ ܐܠܐ ܕܪܘܚܢܝܬܐ̈ ܀ ܡܛܠ ܀ X ܘܟܕ ܐܬ̣ܘ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܠܥܒܪܐ ܃ ܛܥ̣ܘ ܕܢܣܒܘܢ ܠܚܡܐ ܃
Ps-MaruMayph:Canons ܨܒܘܬܐ̈ ܥܒܘܪܝܬܐ̈ ܢܣܝܡ ܡܘܡܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܥܒܪܢ̈ . ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܬܗܘܐ ܠܢ ܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܒܬܫܡܫܬܐ̈ X ܕܟܗܢܘܬܢ . ܘܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܡܟܣ ܠܗ ܘܠܬܐܪܬܗ ܪܕܐ ܕܢܚܘܐ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܢܦܫܐ ܗܘ ܡܛܠ ܢܩܝܡܝܘܗܝ ³ܘܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܐܝܟܐ ܡܛܬ ܨ ܒܘܬܗ ܕܛܠܝܐ .
SevAnt:LuqJul ⁷ܕܐܦ ܢܒܝܐ ܐܚܪܢܐ ܠܐܢܫܐ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܢܘܢ ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܐ̈ ܡܛܠ . - . ܠܟܐܦܐ̈ ܗܟܝܠ ܕܢܘܪܐ ܠܚܝܠܘܬܐ̈ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܫܡܗ
Pall:LausHist ܒܬܘܠܘܬܐ ܢܨܚܢܐXܝܥܠ ܡܛܠ ܩܕܡܝܗ̇ ܕܛܠܝܬܐ . ܗ̣ܝ ܕܝܢ ܠܐ ܝܕܥܐ ܗܘܬ ܟܬܒܐ̈ ܇ ܘܣܘܓܐܗ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܒܝܠ ܡܛܠ ܕܗܝ ܫܕܬܗ ܠܐܟܣܘ̣ܪܝܐ ܝܢ ܬܐ ܐܚ̇ܘܐ ܠܟ ܕܝܢܗ̇ ܡܛܠ ܃ ܝܘܢܐܝ̣ܬ ܐܪܡܐܓܕܘܢ ܢܚ̇ܙ ܐ ܬܘܒ ܡ̇ܢܐ ܐܡ̇ܪ ܝܘܚܢܢ ܝ-·
Cyr:Epist ܗܕܐ ܕܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܦܪܫܐܝܩܪܗ ܠܐ ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܐ . ܡ̇ܦܪܫ ܐܢܐ ܡܛܠ . ܐܡ̣ܪ ܓܝܪ ܗܟܢܐ ܆ ܠܐ ܦܪܝܫ ܠܡ ܐܠܗܐ X ܡܢ ܗ̇ܘ ܕܡܬܚܙܐ ܇
IsaacNin:memColl ܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ ܕܗܘܦܟܝܢ̈ . 60ܐܝܟ ܕܐܡܪ ܬܗܝܪ ܒܩ . Xܝ̇ܫܐ ܡܛܠ ܠܚܦܝܛܘܬܐ ܕܒܙܕܝܩܘܬܐ ܬܗܘܐ ܠܢ ܇ ܕܠܐ ܢܬܟܣܣ ܡܢܗ
IsaacAnt:memHom ܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܦܪܚܬܐ̈ . ‏ ‏ܐܢ ܢܩܪܘܒ ܐܝܟ ܡܣܟܢܐ̈ : ܠܘܬ ܡܛܠ ܐܝܣܚܩ‏ ‏ܡܐܡܪܐ ܡܘ ‏ܕܥܠ ܟܐܬܐ ܕܪܥܝܢܐ ܡܡܠܠ ܒܗ ܟܝܢܐܝܬ
Chron1234 ܕܒܣܪ ܥܠ ܡܠܟܐ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܒܓܕܘܝܢ ܒܪ ܗܡܪܝ ܡܢ̇ܚܐ ܃ ܕܫܪܝ ܡܛܠ ܕܐܫܩܠܘܢ ܟܕ ܐܡܪܚ ܕܢܥܒܪ ܒܬܚܘܡܐ̈ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ ܂ ܝ
P:Kings [AB] ܕܥܒܕ ܬܡܢ ܥܠܘܬܐ̈ ܘܩܘܪܒܢܐ̈ : ܘܬܪܒܐ ܕܫܠܡܐ̈ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܒܝܘܡܐ ܗܘ : ܩܕܫ ܡܠܟܐ ܠܓܘܗ̇ ܕܕܪܬܐ ܕܩܕܡ ܒܝܬܗ ܕܡܪܝܐ .
BarKoni:Schol ܣܥܪܘܬܗ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪ ܥܠܘܗܝ ܂ ܕܟܠܗ ܥܙܩܬܐ̈ ܕܣܥܪܐ ܂ ܡܛܠ ܂ ܕܐܬܚܠܨ ܡܢ 0ܒܘܪܟܬܗ̈ ܘܡܢ ܒܘܟܪܘܬܗ ܂ ܥܣܘ ܕܝܢ ܝ ܐܬܟܢܝ
P:Ps [AB] ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ : ܘܐܬܕܟܪ ܕܥܦܪܐ ܚܢܢ . ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܕܡܪܚܡ ܐܒܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ : ܡܪܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܚܠܘܗܝ̈ .
BarṢal:ComGosp ܕܚܙܐ ܕܥܒܕܗ̇ ܠܗܕܐ ܣܦܩܐܝܬ ܡܬܝ ܀ ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ ܀ ܐܝܬ ܡܛܠ ܕܚܫܚܐ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܐܟܬܒ ܥܠ ܝܘܒܠ ܫܪܒܬܐ̈
SevAnt:Epist ܕܒܥܝܪܘܬܐ ܡܬ̇ܢܒܪܫ ܐܢܬ ܇ ܟܕ ܒܛ̣ܢܢܐ ܐܠܝܘܝܐ ܡܛܠ ³ܣܓܝܐܐ̈ ܢܣܝ̇ܓܐ ܒܟ ܙܪܥܐ ܕܕܚܠܬ ܐܠܗܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ
Pall:LausHist ܕܟܝܘܬܝ . ܟܕ ܕܝܢ ܪܡܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܒܓܘ ܩܕܣܐ ܐܝ̣ܟ ܡܛܠ Xܢܒܓܘ ܩܕܣܐ ܇ ܡܛܠ ܕܬܕܥ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܝܗ̇ܒ ܠܝ ܡܫܝܚܐ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ̈ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܇ ܗܠܝܢ ܕܢܣ̣ܒܘ ܦܘܠܓܐ ܕܟܟ̇ܪܐ ܡܛܠ ܟܝܬ ܗ̇ܝ ܕܒܬܪܝܗܘܢ̈ ܥܠ ܬܪܝܢ̈ ܩܢܘܡܐ̈ ܣܡ ܆ ܟܕ ܡܫܬ̇ܥܐ
SevAnt:CathHom ܡܚܘܬܐ ܗ̇ܝ ܡܢ ܟܕܘ ܩ̇ܝܡܐ ܘܐܝܟ ܕܠܡܐܡܪ ܒܩܘܪܒܐ ܠܥܠ ܡܢ ܡܛܠ ܘܨܘܡܐ . ܘܦܫܝܛܐܝܬ ܠܡܐܡܪ : ܬܘܪܨܐ ܕܡܢ ܬܝܒܘܬܐ .
IsaacNin:SpiritWorks ܡܚܝܠܘܬܢ ܕܝܠܢ ܘܠܣܘܡܟܐ ܕܚܘܫܒܢ ܝܗܒܠܢ ܕܢܬܒܣܡ ܒܡܠܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܠܦ ܡܦܪܫܐܝܬ ܠܡܨܠܝܘ ܠܐܠܗܐ ܕܙܦܠܢ ܘܙܦܠܢ ܗܒܠܢ . ܐܠܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܣܓܝ ܝ ܙܒܢܐ ܟܢ̇ܫ ܗܘ̣ܐ ܬܡ̇ܢ ܝܫܘܥ ܥܡ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܡܛܠ ܂ ܡܘܣܦ ܇ ܝ̇ܕܥ ܗܘ̣ܐ ܕܝܢ ܐܦ ܝܗܘܕܐ ܡܫܠܡܢܐ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܃