simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarEbr:CandSanc ܫܡܝܐ ܗܢܐ ܕܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܒ̣ܪܝ . ܙܥ̣ܘܪ ܐܬܦ̣̇ܠܓܘ ܡܛܠ . ܒܢܘܗܪܐ ܕܝܢ ܢܘܪܐ ܬ̇ ܐܚܝܢܘܬܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ . ⁷ܐܠܐ
Pall:LausHist ܝ ⁸ܕܢܐܠܦ ܕܡܫܚܠܦܐܝܬ ܒܟܠ ܦܘܪܣܝܢ̈ ܡܨܝܢ ܚܢܢ ܕܢܐܬܪ ܡܛܠ XX ⁴ܐܦX XXXX ܡܝܬܪܬܐ̈ X ⁵ܕܗܢܝܢ̈ XX ⁶ܢܫܐ̈ X ܇ ⁷ܐܠܐ
SevAnt:LuqJul ܡܡܠܠܝܢ ܚܢܢ . ⁸ܐܠܐ ܡܛܠ ܪܘܚܐ ܐܘ ܢܝܩܕܡܘܣ . ܕ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐ ܡܛܠ . ܘܠܐ ܫܒ̇ܩ ܕܒܗܠܝܢ ܥܝܢܐ̈ ܢܥܩܒ ܥܠ ܐܪܙܐ̈ . ܠܘ ܠܡ ⁷ܓܝܪ
JnDara:OnOfferings ܕܒܛܠܗ ܠܓܙܘܪܬܐ ܇ ܘܬܪܝܢܐܝܬ̣ ⁸ܕܬܕܚܠ ܗ̣ܝ ܨܦܘܪܐ ܆ ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܡܘܫܐ ܘܗܕܐ |ܡܛܠ ܥܠܬܐ̈ X ܣܓܝܐܬܐ̈ : ܩܕܡܐܝܬ ⁷ܕܝܢ̣
SevAnt:LuqJul ܕܢܗܝܪܐܝܬ ܐܬܟܬܒ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ . ܘܕܚܛܝܬܐ ܠܐ ܘܕܚܫ ܒܒܣܪ ܡܛܠ ܗ̣ܘܐ X ܒܗ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ . ܗ̇ܝ ܕܕܠܐ ܚܛܗܐ ⁷ܘܕܩܕܝܫܘܬ
Pall:LausHist ܚܣܝܪܘܬܗ̇ ܕܝܠܗ̇ X ⁸ܕܕܘܟܬܐ̣ ܘܐܚܪܬܐ ܡܛܠ ܛܢܢܐ ܐܠܗܝܐ ܡܛܠ ܡܫܬܟܚܐ X ⁵ܨܒܘܬܐ ܕܡܐܟܠܬܐ̈ XX ⁶ܐܘ ܕܐܣܘܛܘܬܐ X ܇ ⁷ܚܕܐ
AbbaIs:Ascet ܕܣܓܝܐܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܗܠܝܢ ܕܥܡܢ ܛܒ ܝܬܝܪ ܡܢܗܘܢ . ܘܨܠܝ ܡܛܠ : ܡܪܝ̣ ܡܢܐ ܥܒܕܝܢܢ . ܘܐܡ̣ܪ ܠܗ ܐܠܝܫܥ : ܠܐ ⁷ܬܕܚܠ
Basil:SyrDeSpirSanc ܗܢܐ ܗܟܝܠ ܝܥܩܘܒ ܗܘ̣ܐ ܡܪܗ ܕܥܣܘ . ܡܢ ܒܘܪܟܬܐ̈ ܡܛܠ . ܕܐܚܝܕ ܕܘܒܪܗ̇ ⁷⁵⁹ܒܛܟܣܐ ܕܡܘܬܒܗ ܕܥܠ ܣܘܟܢܗ̇X . ⁷⁶
PhiloxMab:epPatricius ܕܐܝܟܢܐ- X XܩX · ⁸⁰ܕܫ̇ܠܚ ܝܠܘܕܐ ܟܪܣܐ ⁸⁰ܕܠܒܝܫ ܗܘܐ ܡܛܠ ܡܢܢ ܒܪܢܫܐ ܥܬܝܩܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܗܘܦܟܘܗܝ̈ . ⁷⁹
PhiloxMab:epPatricius ܕܟܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ⁸¹ܘܐܚܪܢܐ̈ ⁸²ܠܐ ܡܬ̣ܒܢܝܢ ܒܗ ܐܠܐ ܡܛܠ ⁷⁷ܫ̇ܐ̣ܠܬ ܫܘܐܠܐ ܕܬܠܬܐ ⁷⁷ܕܐܢ ܥ̇ܒܕ ⁷⁸ܐܢܫ ⁷⁹ܡܕܡ⁸⁰
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܣ̣ܬܒܪܬ̇ ܠܟܠ ܐܢܫ ܘܠܟܠܗܘܢ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܐܡ̇ܪܬ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܒܬܪܝ ܐܬ̇ܐ ܡܢ ܩܕܡܝ ܗ̣ܘܐ . ⁸
DidascApost ܗܢܐ ܗܟܝܠ . ܕܠܐ ܟܠܝܢܐ ܗܘܝܬܘܢ ܡܬܩܪܒܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܕܐܦ ܢ ܟܕ 5ܕܡܟ ܩܕܝܫ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܇ ܘܡܠܐ ܗܘܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ . ⁸
Eph:madCarNis ܡܕܡ ܐܚܪܝܐ ܗܘ ܐܦܢ ܩܕܡܝܐ ܗܘ ܥܠܬܐ ܓܝܪ ܗ̇ܝ ܕܩܪܬܗ ܩܫܝܫܐ ܡܛܠ ܗܘܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܚܝܠܐ ⁵ܕܒܗ ܡܟܪܙ ܗܘܐ ܟܠ ܡܕܡ ܓܝܪ ܕܗ̇ܘܐ¹X ⁸
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܫܪܝܪܬܐ ܘܢܝܫܗܘܢ ܬܪܝܨܐ ܘܦܘܠܚܢܗܘܢ ܡܛܠ ܣܥܪܝܢ ܕܝܢ ܟܠ ܛܒܬܐ̈ ܆ ܗܠܝܢ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܡܬܒܣܡܝܢ ⁸
BarEbr:CandSanc ܚ̇ܝܠܐ . ܚ̇ܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܪܝܫܝܬܐ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܛܠ X -- ³⁸ܕܐܝXܝ X -- ³⁷ܢܩܦܐ X ܢܩܦܐ ܠܟܝܢܐ̈ X ⁸-⁰
BarEbr:Ethic ⁸⁴ܩܢܝܢܐ ܕܗܢܝܢܐ 15 ܡܬܒܥܝܢܐX . ⁸ܘܟ̇ܠܚܕ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܕXܟܣܢܝܘܬX ܘܥܠ̇XX . ⁸²̈ ܟܠ ܫܘܢܝܐ ܘܚܙܘܩܝܐ . ⁸³ܐܘ̇
SevAnt:LuqJul ܪܘܚܐ ܐܘ ܢܝܩܕܡܘܣ . ܕ ܒܡܠܬܐ ܗܕܐ ܐܝܟ ܕܠܥܠ ܫܕܪܗ . ܐܝܟܢܐ ܡܛܠ ܢܥܩܒ ܥܠ ܐܪܙܐ̈ . ܠܘ ܠܡ ⁷ܓܝܪ ܡܛܠ ܡܡܠܠܝܢ ܚܢܢ . ⁸ܐܠܐ
JnDara:OnOfferings ܕܣܘܓܐܐ ⁷ܕܪܝܫܢܐ̈ ܘܕܥܡܐ ܟܪܝܗܝܢ ܗܘܘ ܒܟܘܪܗܢܐ ܕܝܠܗ ܡܛܠ ܇ ܘܗܕܐ ܥܒ̣ܕ ܡ̇ܠܟܐ ܙܟܝܐ ܕܬܗܘܐ ܣܘܢܕܘܣ ⁸ܒܢܝܩܝܐ̣
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܗ̇ܝ ܕܐܡܪ ܗ̣ܘܐ X ܕܐܢ ܡܨܝܐ ܢܥܒܪܢܝ ܟܣܐ ܢܐܠܦܘܢ ܡܛܠ . ܠܚܪ ܟܕ ܗܠܝܢ ܚܙܘ . ܡܘܕܝܢ ܗܘܘ ܕܒܫܪܪܐ . ܗܢܘ ܒܪܗ ⁸ܕܐ
SynWestSyr ܗܢܘܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ̈ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ . --ܕܢܝܩܝܐ ܗ̇ܘ ܏ܝܐ ܡܛܠ . -- ܕܫܠܝܚܐ̈ ܗ̇ܘ ܢܚ ܕܦܐܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ⁸ܕܪܫܝܡ