simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܐܘܒܕ ܡܘܠܟܢܐ̈ ܪܘܚܢܐ̈ ܕܒܗܝܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܬܓܠܙ ܡܢ ܡܛܠ . ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܥܠ ܒܘܟܪܘܬܐ ܘܒܘܪܟܬܐ̈ ܕܐܬܬܥܝܩ ܗܘܐ ܆ ܠܘ
PhiloxMab:Disc ܕܚܙܐ ܐܢܘܢ ܕܪܚܡܝܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܆ ܬܟܣ ܐܢܘܢ ܡܢ ܥܒܕܗܘܢ ܡܛܠ . ܒܕܚܠܬܐ ܓܝܪ ܬܟܣ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܣܥܪܘܢ ܒܝܫܬܐ̈ ܠܚܕܕܐ̈ .
PhiloxMab:Disc ܕܟܡܐ ܕܛܥܡܝܢ ܚܘܒܐ . ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܚܒܝܢ . ܘܟܡܐ ܕܡܪܓܫܝܢ ܡܛܠ ܆ ܘܐܦ ܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܥܡܠܝܗܘܢ̈ ܆ ܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕ ܡܬܓܠܝܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܒܗܝ ܕܪܘܚܐ ܗܪܓ ܗܘܐ ܪܥܝܢܗ ܆ ܘܡܢ ܩܫܝܘܬܐ ܕܥܡܠܘܗܝ̈ ܡܛܠ ܕܟܝܢܐ . ܐܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܛܥܗ̇ ܠܗܕܐ ܣܝܒܪܬܐ ܡܬܚܒܠܢܝܬܐ ܆
PhiloxMab:Disc ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܥܘܟܢ̈ . ܘܟܕ ܠܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܡܣܬܒܪܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܡܛܠ . ܘܟܕ ܠܓܘ ܡܫܬܡܫܐ ܒܢ ܪܓܬܐ ܡܛܠ ܨܒܝܢܢ ܆ ܡܢ ܠܒܪ ܡܬܟܠܝܐ
PhiloxMab:Disc ܗܕܐ ܐܦ ܗܝ ܪܓܬܐ ܆ ܡܫܚܠܦܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥܐ ܒܗܕܡܝܢ̈ ܆ ܡܛܠ ܆ ܕܠܐ ܒܙܥܘܪ ܓܝܪ ܗܝ ܚܙܬܐ ܇ ܫܪܓܪܓܝܬܐ̈ ܨܝܪܐ ܒܓܘ ܢܦܫܐ ܇
P:Sam [AB] ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܟ : ܘܠܝܬ ܐܠܗ ܠܒܪ ܡܢܟ : ܕܫܡܥܢ ܒܐܕܢܝܢ̈ . ܡܛܠ ܪܒܘܬܐ ܠܡܘܕܥܘ ܠܥܒܕܟ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܪܒ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ :
P:TweProph [AB] ܕܐܢܫ ܠܐ ܕܐܢ ܐܦܠܐ ܡܟܣ : ܘܥܡܟ ܐܝܟ ܟܗܢܐ ܡܬܚܪܐ . ܡܛܠ ܕܕܒܪܐ ܘܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܘܐܦ ܢܘܢܐ̈ ܕܒܝܡܐ ܢܣܘܦܘܢ .
P:TweProph [AB] ܕܒܪܐ ܗܘ ܕܠܐ ܚܟܝܡ : ܡܟܝܠ ܠܐ ܢܩܘܡ ܒܚܒܠܐ̈ ܕܒܢܝܐ̈ . ܡܢ ܡܛܠ : ܘܡܛܫܝܐ ܚܛܝܬܗ . ܚܒܠܐ̈ ܐܝܟ ܕܝܠܕܬܐ ܢܐܬܘܢ ܥܠܘܗܝ :
P:TweProph [AB] ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ ܚܝܠܬܢܐ : ܐܬܦܢܝܬ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ ܡܛܠ ܕܡܬܪܓܫܝܢ : ܐܢܐ ܓܝܪ ܪܓܙܬ ܩܠܝܠ : ܘܗܢܘܢ ܥܕܪܘ ܠܒܝܫܬܐ .