simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܗ̇ ܝX ܕܛܝܒܘܬܐ ܗܕܐ ܐܣܬܥܪܬ̣ ܂ ܘܟܕ ܚܙܬܗ ܡܛܠ ܐܢܐ ܐܝܟܐ ܣܡܘܗܝ ܂ ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܡܪܬ̣ ܆ ܐܬܦܢܝܬ̣ ܠܒܣܬܪܗ̇ ܃
BarKoni:Schol ܕܡܪܝ̈ ܩܢܝܢܐ ܗ̣ܘܘ ܕܒܝܬ ܂ ܩܐ ܢ ܂ ܢܩ̇ܫܝܢ ܗܘ̣ܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܥܠ 1ܝܘܒܠ ܕܗܘ-1 ܗܘܐ ܐ̇ܒܐ ܠܟܠ ܕܐܚܝܕ ܩܝܬܪܐ ܘܟܢܪܐ
SevAnt:LuqJul ܕܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̣ܘܐ ܒܚܕܝܘ ܩܢܘܡܝܬܐ . ܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܕܐܝܬ ܡܛܠ ܠܐ ܚܫܘܫܐ . ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܩܪܒܐ ܠܗ ܘܠܐ ܡܪܓܫܢܘܬܐ ܕܚܫܐ̈ .
DidascApost ܥܕܢܐ̈ X XX10 ܨܠܘܬܐ̈ ܫܡܠܘ X ܒܨܦܪܐ . ܘܒܬܠܬܫܥܝܢ̈ . ܡܛܠ ³⁸ܓܝXܟܬܐ̈ X -- ³⁸⁸ܘܣܟܘܠܬܢܐ [7]ܢܕܦܘܠܠܘܣ ܫܠܝܚܐ
AbbaIs:Ascet ܩܠܝܠ ܡܗܡܝܢܘܬܐ ¹0 ܝܚܛܐ ܘܟܡܐ ܙܒܢܝܢ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܡܚܣܢ ܡܛܠ ܥܡܠܐ ܘܠܐ ܚܙܬ ܠܗ̇ ܒܪܐ ܇ ܘܒܥܠܗ̇ ܡܬܥܝܩ . ܗܟܢܐ ܘܢܦܫܐ
Ps-Zach:EccHist ܝܘܣܦ ܒܪܗ ܂ ܘܐܬܐ ܐܝܣܪܝܠ ܘܥܠ ܠܡܨܪܝܢ ܥܡ ܟܠ ܐ ܠܝܕܝ̈ ܡܛܠ ܕܣܒܥܐ ܂ ܘܩܪܒ ܫܒܥ̈ ܫܢܝܐ̈ ܕܟܦܢܐ ܠܡܐܬ ܐ ܂ ܘܫܡܥ ܝܥܩܘܒ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܘܗ̣ܘ ܡܫܝܚܐ ܡܬ̇ܦܠܓ ܠܗ ܥܡ ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܡܢܗܝܢ ܡ̣ܪܟܒ ܂ ܡܛܠ ܪܚܝܩܢ̈ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ ܃ ܘܒܪܘܚܩܐ ܩܝܡܢ̈ ܒܬܚܘܡܐ̈ ܕܟܝܢܐ ܇
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܠܐ ܚܫܘܫܘܬܐ ܘܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ . ܡܛܠ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܕܡܢ ܨܐܕܘܗܝ ܠܥܘܡܩܐ ܫܕܪܗ ܕܢܬܛܥܐ . ¹ ܘܗܠܝܢ ܡܢ
JnDalya:Epist ܕܙܿܟܐ ܫܘܦܪܐ ܕܢܘܗܪܗ ܠܟܘܟܒܐ̈ ܘܠܐ ܡܬܚܼܙܝܢ ܒܗܿܘ ܡܛܠ ܥܕܢܐ 6 . ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܐܼܡܪܬ ܕܚܿܙܐ ܐܢܐ ܠܫܡܫܐ ܕܠܐ ܟܘܟܒܐ̈
BarKoni:Schol ܢܢܛܝܬܗܘܢ ܕܥܫ̣ܢܬ ܂ ܗܟܢܐ ܓܝܪ ܩܕܡ ܫܘܕܥ ܨܝܕ ܐܒܪܗܡ ܂ ܠܐ ܡܛܠ ܝܟܐ X ܂ ܝXܝܒܪܢܘXX - ܂ XXܠX ܦܣܘXܝܐ ܂ X ܚܠܦ Xܝܝܪ ܝ
JnEph:ActsEastSaints ܘܢܐ ܡܬܥܡܪܢܝܬܐ ܟܘܠܗ̇ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ ܆ ܐܙܕܥܙܥ̣ܬ ܘܡ̣ܛܬ ܡܛܠ ܘܐܫܬܩ̣ܠܘ ܡܝܢ ܒܝܢܬܢ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ . ܘܠܝܬ ܕܡܣܬܟܠ .
Chrys:ComJohn1 ܦܛܥܘܬܐ ܕܐܢܫܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܡܢ . ⁵ 3ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܣܓܝ̇ܐܬܐ ܐܡܪܝܢ̈ ܗܘܘ ⁴ܐܘܢܓܠܣܛܐ̈ . ܕܠܐ ܥܒ̣ܕ ܐܬܘܬܐ̈
P:Ps [AB] ܕܗܘ ܝܕܥ ܓܒܝܠܬܢ : ܘܐܬܕܟܪ ܕܥܦܪܐ ܚܢܢ . ܒܪ ܐܢܫܐ ܐܝܟ ܡܛܠ . ܘܐܝܟ ܕܡܪܚܡ ܐܒܐ ܥܠ ܒܢܝܐ̈ : ܡܪܚܡ ܡܪܝܐ ܥܠ ܕܚܠܘܗܝ̈ .
ActsGregPirang ܟܠܗܝܢ ܐܬܘܬܐ̈ ܪܘܪܒܬܐ̈ : ܕܣܥܪ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܣܗܕܐ ܢܨ ܝܚܐ . ܡܛܠ X X ܐܙܝܥܗ ܠܡܠܟܐ : ܘܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܐܩܝXܗ : ܟܕ ܫܡܥ
BarKoni:Schol ܒܪܢܫܐ ܐܢܝܢ̈ ܝ ܂ 1ܘܐܡܬܝ ܕܒܪܢܫܐ ܐܚܫܟ ܠܒܗ ܡܢ ܒ̇ܘܝܢܐ ܝ ܡܛܠ ܝ ܂ 1ܘܕܬܪܬܝܢ̈ 17ܕܢܠܦ̣ ܂ ܕܟܠܗܝܢ ܝ ܨܒܘܬܐ̈ ܝܩܝܪܬܐ̈
P:Sam [AB] ܕܗܢܐ ܗܘ . ܘܢܣܒ ܫܡܘܐܝܠ ܩܪܢܐ ܕܡܫܚܐ : ܘܡܫܚܗ ܒܓܘ ܡܛܠ : ܘܫܦܝܪ ܚܙܘܗ . ܘܐܡܪ ܡܪܝܐ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܩܘܡ ܡܫܘܚܝܗܝ
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܬܒܣܪ . ܠܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܓܝܪ ܠܚ̇ܡ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ . ܡܛܠ ܒܒܣܪ . ܘܐܠܗܐ ܠܥܠܡ ܡܒܪܟܐ . ܘܬܘܒ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܡܫܝܚܐ
Shub:BookGifts ܕܠܐ ܬܘܒ ܚܣܪܐ ܡܢ ܡܠܝܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܚܝܐ̈ ܚܕܬܐ̈ ܕܒܡܪܢ . ܡܛܠ ܡܒܛܠ . ¹²⁷ܕܠܐ ܡܐܟܘܠܬܐ ܡܫܬܟܚܐ ܘܠܐ ܟܪܣܐ ܬܒܥܐ .
Ath:Inc ܗܕܐ ܘܩܕܡ ܟܠܗܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܬܟܣܣܝܢ . ܠܘ ܡܢܢ . ܐܠܐ ܡܢ ܡܛܠ . ܘܠܐ ܒܗ̇ܬܝܢ ܕܡܓܡܕܝܢ ܠܘܬ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܙܝܢ . ܐܠܐ
Tim1:Epist ܕܒܩܢܘܡ ܐܠܗܘܬܗ ܐܬܩܒܥ 0 ܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܃ ܘܒܦܪܨܘܦܐ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ ܗ̇ܝ ܕܗܝܕܝܟ ܡܩܒܠܝܢܢ ܃ ܟܡܐ ܐܪܐ ܒܪܢܫܗ ܕܡܪܢ ܃