simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܕܡܣܟܐ ܗܘܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ . ܘܢܗܘܐ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ . ܐܦ ܩܕܡ ܡܛܠ ܠܙܟܝ ܡܢ ܬܐܬܐ ܆ ܘܡܚܕܐ ܢܚܬ ܩܠܝܠܐܝܬ ܘܩܒܠܗ ܒܓܘ ܒܝܬܗ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܡܠܠܘ ܘܟܬܒܘ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܡܢ ܩܕܡܝܢ ܆ ܢܫܠܐ ܠܢ ܚܢܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܚܢܢ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܕܩܢܘܡܢ ܆ ܒܐܚܪܢܐ̈ ܡܡܠܠܝܢܢ . ܘܠܘ
PhiloxMab:Disc ܕܠܐ ܫܘܝܐ ܗܘܬ ܥܒܕܘܬܗܘܢ ܠܡܓܪܬ ܪܘܚܐ . ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܗܘܢ ܡܛܠ ܡܬܓܠܐ ܗܘܐ . ܘܠܐ ܝܗܒ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܪܕܘܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܣܟܠܘܬܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܐܝܬܝܗ̇ ܠܬܚܬ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܦܘܪܫܢܐ̈ ܆ ܒܩܛܝܪܐ ܕܢܡܘܣܐ ܡܛܠ ܐܦ ܐܣܟܡܐ̈ ܕܬܟܬܘܫܐ̈ . ܒܡܫܘܚܬܐ ܓܝܪ ܕܛܠܝܐ̈ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܢܬܦܨܘܢ ܡܢ ܡܘܬܐ ܚܝܐ̈ ܡܝܘܬܐ̈ . ‏ ‏ܡܢ ܕܡܘܬܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܡܢܗ ܡܬܩܪܒܝܢ . ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܘܝܢ̈ ܆
PhiloxMab:Disc ܕܡܢ ܟܕܘ ܐܬܛܠܩ ܘܐܬܝܒܫ ܠܗ ܪܕܝܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܡܢ ܗܕܡܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܘܥܬܝܩܝܢ ܒܫܢܝܐ̈ : ܐܦ ܠܐ ܒܫܢܬܐ ܓܕܫܐ ܠܗܘܢ ܗܕܐ ܆
P:Sam [AB] ܕܟܠܗ ܐܝܡܡܐ ܗܘ ܘܟܠܗ ܠܠܝܐ ܠܐ ܐܟܠ ܗܘܐ ܠܚܡܐ . ܘܐܬܬ ܡܛܠ : ܘܕܚܠ ܛܒ ܡܢ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܫܡܘܐܝܠ : ܘܐܦ ܚܝܠܐ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ :
P:Tob [AB] ܕܗܐ ܚܙܝܬܟ . ܘܐܬܐ ܠܘܬ ܛܘܒܝܛ ܐܒܘܗܝ . ܘܗܘ ܩܐܡ ܗܘܐ ܥܠ ܡܛܠ ܨܘܪܗ . ܘܐܡܪܐ : ܕܚܙܝܬܟ ܒܪܝ : ܠܐ ܟܪܝܐ ܠܝ ܐܢ ܡܝܬܐ ܐܢܐ .
P:TweProph [AB] ܕܗܫܐ ܙܢ‍ܝ ܐܦܪܝܡ : ܘܐܬܛܢܦ ܐܝܣܪܐܝܠ . ܠܐ ܫܒܩܢ̈ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܠܟܠܗܘܢ . ܐܢܐ ܝܕܥ ܐܢܐ ܠܐܦܪܝܡ : ܘܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐ ܟܣܐ ܡܢܝ :
P:TweProph [AB] ܕܕܫܘ ܐܢܘܢ ܕܝܘܫܐ̈ : ܘܚܒܠܘ ܫܒܘܩܝܗܘܢ̈ . ܣܟܪܐ̈ ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܡܦܢܐ ܐܢܐ ܐܝܩܪܗ ܕܝܥܩܘܒ ܐܝܟ ܐܝܩܪܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ :