simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Deut [AB] ܘܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܐܢܐ ܕܡܢ
P:Num [AB] ܥܡܐ ܛܒ : ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܗܘܐ ܛܒ
Chron1234 ܂ ܘXܘ ܛܠܝܐ ܡܛܠ ܕܠܗܘܢ ܠܡܪܒܝܢܘܗܝ̈ ܪܕܐ
IšoMerv:ComOT ܘܙܒܢܝܢ̈ ܐ̇ܡܕ̇ ܐܘ ܡܛܠ ܐܢܫܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܡܢ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܒܗܬܐ̈ ܡܬܢܩܦܝܢܢ ܇ ܡܛܠ ܝܠܦܢܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܕܠܡܫܝܚܐ
SevAnt:LuqGramm ܕܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܠܟܠܢܫ̈ ܝܕܝܥܐ ܆
BarṢal:ComGosp ܬܓܡܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈
SevAnt:CathHom ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܘܒܬܐܘܪܝܐ ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܆
SevAnt:LuqJul ܬܠܡܝܕܐ̈ ܠܚܝܠܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܨܝܕ ܐܠܝܐ
AbbaIs:Ascet ܦܪܕܬܐ ܐܝܬܝܢ̣ ܐܢ ܡܛܠ ⁷ܡܛܣܣܘܬܗ̇ ⁸ܐܝܬܝܢ̣ ܘܡܢ
LiberGrad ܕܝܢ ܕܐܙܠ ܠܘܥܕܗ ܡܛܠ ܝܠܘܕܐ̈ ܘܟܪܝܗܐ̈ ܗܢܘ
P:Job [AB] ܡܢ ܬܘܠܕܬܗ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܬܟܬܪ
Pall:LausHist ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܐܡܠܐ̣ ܡܛܠ ܕܢܦ̇ܠܬ ܠܝ ܒܟܘܪܗܢܐ
DidascApost ܥܒ̇ܕ ܫܠܡܐ . ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ܆ ⁵⁸
P:Dan [AB] ܣܓܕ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܚܝܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܢ ܘܠܝܬܐ̈ ܀ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܚܫܘ ܕܥܬܝܕܝܢ
PhiloxMab:Disc ܕܠܒܫ ܚܫܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܢܫܠܚܢ ܚܫܝܢ̈ .
P:Sam [AB] ܠܒܟ ܥܠܝܗܝܢ : ܡܛܠ ܕܐܫܬܟܚܝ̈ . ܘܕܡܢ
SevAnt:CathHom ܠܗ ܒܕܘܟܪܢܐ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܬܪܒܝܬܐ ܒܗ̇
SevAnt:LuqGramm ܐܬܠ ܂ ܒܪܡ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬ̣ܓܫܝܢ ܗܘܘ