simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Deut [AB] ܕܝܕܥ ܐܢܐ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܝ ܡܚܒܠܘ ܡܚܒܠܝܢ ܐܢܬܘܢ : ܘܤܛܝܢ ܡܛܠ : ܘܐܡܪ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡܐ̈ : ܘܐܣܗܕ ܒܟܘܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ .
P:Num [AB] ܕܣܓܝ ܗܘܐ ܛܒ : ܘܥܩܬ ܠܗܘܢ ܠܡܘܐܒܝܐ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ ܡܛܠ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܐܡܘܪܝܐ̈ . ܘܕܚܠܘ ܡܘܐܒܝܐ̈ ܡܢ ܩܕܡ ܥܡܐ ܛܒ :
Chron1234 ܕܠܗܘܢ ܠܡܪܒܝܢܘܗܝ̈ ܪܕܐ ܗܘܐ ܒܝܕܥܬܐ ܘܒܚܟܡܬܐ ܘܒܗܠܝܢ ܡܛܠ ܗܢܘܢ ܛܠܝܐ̈ ܠܦܘܩܕܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܠܐܘܚܕܢܐ̈ ܂ ܘXܘ ܛܠܝܐ
IšoMerv:ComOT ܐܢܫܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܡܢ ܕܘܝܕ ܐܬܝܒܠܬ ܇ ܗ̇ܘ ܕܚܕܬܬܐ̈ ܡܛܠ ܐܘ ܡܛܠ ܐܠܗܘܬܐ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܟܠ ܕܪܝܢ̈ ܘܙܒܢܝܢ̈ ܐ̇ܡܕ̇ ܐܘ
SevAnt:LuqGramm ܝܠܦܢܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܕܠܡܫܝܚܐ ܫ̇ܘܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܐܒܐ ܘܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܥܣܩܐ ܕܢܐܪܘܥ ܂ ܕܟܕ ܠܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܡܬܢܩܦܝܢܢ ܇
SevAnt:LuqGramm ܠܟܠܢܫ̈ ܝܕܝܥܐ ܆ ܕܗ̇ܘ ܕܒܙܒܢܐ ܘܝܘܡܢܐ ܐܬܒܣܪ ܆ ܗ̣ܘ ܡܛܠ ܐܘ ܐܘܢܘܡܝܐ ܇ ܡܛܠ ܕܬ̇ܙܥܪ ܠܝ̇ܬܗ ܝX ܗ̇ܘ ܕܩܕܡ ܥܠܡܐ̈ ܂
BarṢal:ComGosp ܡܫܡܠܝܘܬܐ ܕܚܘܫܒܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈ ܘܕܘܒܪܐ̈ ܡܝܬܪܐ̈ ܀ ܡܛܠ ܂ XXܝ ܂ ܡܫܝܚXܙ ܠܐܒܘܗܝ ܀ ܒܪܐ ܩܫܝܫܐ̣ ܬܓܡܐ ܕܙܕܝܩܐ̈ ܂
SevAnt:CathHom ܗܕܐ ܓܝܪ ܆ ܐܩ ܝ̇ܬܒ ܥܠ ܡܘܬܒܐ ܗܢܐ ܕܡܬܚܙܐ ܠܥܠ ܡܢ ܗ ܘܢ ܡܛܠ ܥܠ ܡܓܕܠܐ ܕܡܝܬXܬܐ̈ : ܘܡ̇ܥܠܝ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܘܒܬܐܘܪܝܐ ܆
SevAnt:LuqJul ܕܐܦ ܨܝܕ ܐܠܝܐ ܗ̣ܘܬ ܗܕܐ . ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܐܬܕܡܪܘ ܒܗ ܡܢ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܠܟܦܢܐ . ܐܠܐ ܠܐ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܠܚܝܠܐ .
AbbaIs:Ascet ⁷ܡܛܣܣܘܬܗ̇ ⁸ܐܝܬܝܢ̣ ܘܡܢ ܡܟܝܟܘܬ ܠܒܗ̣̇ ܘܡܢ ܡܛܠ ⁸ܠܢܦܫܢ ܒܕܡܘܬܗ ܇ ܡܛܠ ܕܡܢܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܦܪܕܬܐ ܐܝܬܝܢ̣ ܐܢ
LiberGrad ܝܠܘܕܐ̈ ܘܟܪܝܗܐ̈ ܗܢܘ : ܕܐܢ ܐܝܬ ܐܚܐ ܕܙܢܝ ܐܘ ܠܝܛ ܐܘ ܡܛܠ ܕܬܣܝܡ ܠܟܠܢܫ ܐܝܟ ܕܡܝܬܪ ܡܢܟ . ܫܒܝܠܐ ܕܝܢ ܕܐܙܠ ܠܘܥܕܗ
P:Job [AB] ܗܢܐ ܠܐ ܬܟܬܪ ܛܒܬܗ . ܒܟܝܠܬܐ ܕܐܟܝܠ ܢܬܦܪܥ . ܘܟܠܗ̇ ܐܝܕܐ ܡܛܠ ܒܟܪܣܗ : ܘܒܪܓܝܓܬܗ̈ ܠܐ ܢܬܦܠܛ . ܠܝܬ ܕܦܠܛ ܡܢ ܬܘܠܕܬܗ̈ .
Pall:LausHist ܕܢܦ̇ܠܬ ܠܝ ܒܟܘܪܗܢܐ ܆ ܩܕܡ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܐܪܚ̇ܩܬ ܡܢܗ . 2 ܡܛܠ ܡܛܠ ܝܘܠܦܢܐ ܪܘܚܢܝܐ . ܘܟܕ ܠܐ ܐܫ̇ܟܚܬ ܬܠܬ ܫܢܝܢ̈ ܐܡܠܐ̣
DidascApost ܕܐܡ̣ܪ ܆ ⁵⁸ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܥܒܕܝ̈ ܫܠܡܐ ܕܒܢܘܗܝ̈ X⁹ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܥܠܝܗܘܢ ܢܗܘܘܢ X ܪܚܡܐ̈ . ܘܬܘܒ ܢܗܘܐ ܥܒ̇ܕ ܫܠܡܐ .
P:Dan [AB] ܕܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܚܝܐ . ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܗܒ ܠܝ ܫܘܠܛܢܐ ܥܠܘܗܝ . ܡܛܠ . ܘܐܡܪ ܕܢܝܐܝܠ ܠܡܠܟܐ . ܐܢܐ ܠܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ ܣܓܕ ܐܢܐ .
Chrys:ComJohn1 ܗܟܝܠ ܕܚܫܘ ܕܥܬܝܕܝܢ ܗܘܘ ܠܡܩܢܐ ܫܘܬܦܐ̈ ܒܓܠܝܘܬ ܐܦܐ̈ ܡܛܠ ܣܡܝܬܐ ܗܝ . ܘܠܐ ܥܓܠ ܡܨ ܝܐ ܠܡܬܒܝܢܘ ܒܚܕܐ ܡܢ ܘܠܝܬܐ̈ ܀
PhiloxMab:Disc ܕܢܫܠܚܢ ܚܫܝܢ̈ . ܘܐܬܥܛܦ ܟܪܝܗܘܬܢ . ܡܛܠ ܕܢܒܛܠ ܡܛܠ . ܘܠܐ ܛܪܝܐ ܒܗ ܥܩܬܐ ܇ ܐܠܐ ܐܢ ܡܛܠܬܢ . ܗܘ ܕܠܒܫ ܚܫܝܢ̈ .
P:Sam [AB] ܕܐܫܬܟܚܝ̈ . ܘܕܡܢ ܗܝ ܟܠܗ̇ ܪܓܬܐ ܕܒܝܬ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܐܠܐ ܐܢ ܡܛܠ ܠܟ : ܝܘܡܢܐ ܗܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝܢ̈ : ܠܐ ܬܣܝܡ ܠܒܟ ܥܠܝܗܝܢ :
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܒܬܪܒܝܬܐ ܒܗ̇ ܟܕ ܒܗ̇ ܐܫܬܘܬܦ ܘܒܡܪܕܘܬܐ̈ ܡܛܠ XܓܪܝܓܘܪܝܘܣX ܬܐܘܠܘܓܘܣ ³ܕܡܫܬܘܬܦ ܠܗ ܒܕܘܟܪܢܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬ̣ܓܫܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܚܬܝܬܘܬܗܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܆ ܨܝܕ · ܡܛܠ ܓܠܝܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܒܝܕ ܢܒܝܐ ܇ ܕܫܘܒܚܝ ܠܐܚܪܝܢ ܠܐ ܐܬܠ ܂ ܒܪܡ