simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܚܕ ܚܛܝܐ ܕܬܐ̇ܒ ܇ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܪ ܂ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܇ ܗܟܢܐ ܡܛܠ ܇ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܝܠܦܝܢܢ ܕܚܕܘܬܐ ܗ̇ܘܐ ܠܚܝܠܘܬܐ ܫܡܝܢܐ̈
IsaacNin:DiscColl ܕܝܪܒ ܡܪܝܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ . ܒܐܝܩܪܐ ܕܡܚܘܐ ܒܕܒܚܐ̈ ³ܕܡܩܪܒ ܡܛܠ . ܒܥܓܠ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܫܬܘܐ̣
P:Isa [AB] ܕܚܩܠܬܐ̈ ܕܚܫܒܘܢ ܚܪܒ . ܓܦܬܐ ܕܣܒܡܐ : ܓܢܒܪܐ̈ ܕܥܡܡܐ̈ ܡܛܠ : ܥܠ ܐܫܝܬܐ̈ ܕܫܘܪܐ̈ ܕܡܬܗܓܡܢ̈ . ܬܢܗܡܘܢ ܐܝܟ ܟܪܝܗܐ̈ .
IšoMerv:ComOT ܩܢܛܐ ܕܡܕܒܪܐ ܘܫܚܩܐ ܕܐܘܪܚܐ ܆ ܡܓܪܓ ܠܗ ܘܐ̇ܡܪ . ܕܡܢ ܗ̇ܝ ܡܛܠ ܐܒܪܗܡ ܡ̣ܠܟ X ܕܢܬܠ ܐܪܥܐ ܇ ܐܢܐ ܡ̇ܢ ܩܪܝܒ ܐܢܐ ܇ ܘܬܘܒ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܐܬܥܒܕ ܗ̣ܘܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܘܐܬ̣ܐ ܠܗܘܝܐ . ܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܡܢ ܡܛܠ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܡܢ ܢܦܫܐ ܘܡܢ ܒܣܪܐ ܗܢܐ ܥܦܪܢܐ ܘܕܬܚܝܬ ܙܒܢܐ
IsaacNin:SpiritWorks ܕܚܠܦ ܩܘܪܒܢܐ ܘܕܒܚܐ ܗܘ ܕܡܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡܝܐ̈ ܐܬܝܗܒܬ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܡܣܩܘ ܠܗܘܢܐ ܘܠܡܟܢܫܘ ܠܘܬ ܫܡܝܢܝܬܐ̈ . ܐܠܐ
BarEbr:CandSanc ܚܕܝܘܬܐ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ . ܐܦ ܥܠ ܗ̇ܘ ܐܚܪܢܐ ܡܛܠ ܡܢ ܚ̇ܫܘܫܘܬܗ ܇ X ܐܦܠܐ ܡܠܬܐ ܐܘܒܕ ܠܐ ܚܫܘܫܘܬܗ . ܐܠܐ
P:Gen [AB] ܕܬܗܘܐ ܠܝ ܠܣܗܕܘܬܐ ܕܚܦܪܬ ܒܪܐ ܗܕܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܩܪܐ ܠܐܬܪܐ ܡܛܠ ܕܐܩܝܡܬ ܒܠܚܘܕܝܗܝܢ . ܘܐܡܪ ܕܫܒܥ ܦܪܬܐ̈ ܕܬܣܒ ܡܢ ܐܝܕܝ̈
IšoMerv:ComOT [8]ܐܘܫܢܐ̣̈ ܫܪܝܚܐ̈ . ܥܗܪܐ̣̈ ܦܩܪܐ̈ ܘܡܫܚܝܢܝ̈ ܡܛܠ ܡܛܠ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܆ ¹ܘܕܐܒܝ̈ ܪܡܫܐ̣ ܡܛܠ ܚܘܨܦܐ ܆ ܘܢܡܪܐ̈
Chrys:ComJohn1 ܕܢܝܚܐ ܠܐ ܣܝܒܪܬܝܗܝ ܡܟܝܟܐܝܬ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܢ ܗܘ ܕܐܢܫ ܡܛܠ ܛܒ ܡܢ ܗܘ̇ ܕܠܐ ܥܡ̇ܠ ܢܬܝܩܪ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܠܡ ܓܝܪ ܥܡܠܝܢܢ .
BarEbr:CandSanc ܐܢܬܬܐ ܕܬܗܘܐ ܠܗ̇ ܬܚܦܝܬܐ X ܡܛܠ ܡܠܐܟܐ̈ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܡܛܠ ܟܒܪ ܡܠܐܟܗ ܗܘ ܕܫܡ̣ܥܘܢ ܀ ܣܗܕܘܬܐ ܕܬܠܬܐ̈ . ܦܘܠܘܣ ܦ̇ܩܕ
SevAnt:CathHom ܕܠܐ ܢܬܓ̇ܕܦ ܡܪܝ ܇ ܒܗܠܝܢ ܕܫ̇ܡܥ ܐܢܐ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܕܐ̇ܡܪܝܢ ܡܛܠ XXܐܠܐ ܡܢ ܗ̇ܘܒܘܣܡܐ ܘܡܢ ܗܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܩ̇ܒܠ ܗ̇ܘܝܬ .
IsaacAnt:memHom ܚܝܠܘܗܝ̈ : ܕܒܗܘܢ ܚܝܠ ܪܥܝܢܝܢ̈ . ܘܥܠ ܥܘܬܪܐ̈ ܡܛܠ ܣܘܟܠܘܗܝ̈ ܥܡܝܩܐ̈ : ܕܒܗܘܢ ܨܒܐ ܕܢܕܠܝܢ ܀ ܐܘܕܝܬ̥ ܠܗ
IšoMerv:ComOT ܕܫܐܘܠ ܡܝܝܬ ܗܘܐ ܟܕ ܫܩ̣ܠ ܐܢܝܢ . ܘܬܘܒ ܕܡܠܟܠ ܠܚܘܕ ܗܘ̣ܬ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܣܒܪܘ ܐܢܫܝܢ̈ ܕܠܫܐܘܠ ܩ̇ܪܐ ܡܪܗ ܠܐ ܠܚܡܐ .
BarKoni:Schol ܕܗܠܝܢ ܒܪܘܚܐ ܕܙܢܝܘܬܐ ܛܥ̣ܘ ܂ ܃ · ܂ ܕܢXܘ ܩܝXܝܐ ܥܒܕܝ ܡܛܠ ܂ ܕܘܡܝܐ ܕܫܠܦܘܚܬܐ ܘܦܪܕܬܐ ܕܕܘܚܢܐ ܕܒܗ̇ ܂ 11ܐܠܐ
Chron1234 ܡܘܬܗ ܕܢܘܪ ܐܠܕܝܢ ܀ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ·ܬܦܗ· ܐܫܬܩܠ ܂ ܗܢܐ ܢܘܪ ܡܛܠ ܂ ܘܐܒܕܘ ܒܗ̇ ܒܢܝܢܫܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ ܀ ܬܢ ܀ X
IsaacAnt:memHom ܝܫܘܥ : ܢܣܝܒܪ ܒܗ̇ ܒܒܬܘܠܘܬܐ ܀ ܐܢ ܠܝܬ ܡܢ ܛܘܗܡܐ ܕܡܠܟܐ̈ ܡܛܠ ܡܠܟܐ̈ ܕܝܢ ܡܣܝܒܪܢ̈ : ܒܬܘܠܘܬܐ̈ ܡܛܠ ܛܟܣܐ . ܟܡܐ ܘܠܐ
Ps-Ath:Virg ܕܐXܟ ܦܪܘܩܢ ܩܕܡ ܨܡ . ܘܒܕܡܘܬܗ ܦܫܛ ܗܘܐ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܢܨܘܪ ܡܛܠ ܒܛܘܦܣܐ ܕܡܪܗ : ܐܬܦܨܝ . ܡܢ ܥܡܠܝܩ ܕܡ̣̇ܩܪܒ ܥܡܗ .
LiberGrad ܗܢܐ ܐܦ ܡܪܢ ܘܟܪܘܙܘܗܝ̈ ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܡܕܒܪܢܐ̈ ܕܟܠܢܫ : ܡܛܠ ܬܠܬܝܢ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܫܡܢ : ܘܡܫܬܢܩ ܒܪ ܬܠܬܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܘܡܐܬ .
JacSer:Epist 1ܕܟܕ ܢܦܩ̣ܬ ܠܐ ܢܦܩ̣ܬ ܫܪܝܪܐܝܬ ܂ 2ܘܙܗ̇ܪ ܐܢܘܢ ܡܪܢ X ܇ ܡܛܠ ܟܝܢܐܝܬ ܂ ܐܝܟ ܟܕ ܐܚܝܕܐ ܒܗ̣ ܂ ܥܡܗ ܕܐܬܪܐ ܒܠ̣ܥܬ ܂