simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd . ܒܪܡ ܘܐܦ ܡܛܠ ܕܢܐܪܬܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܡܗܬܐ̈
Ps-MaruMayph:Canons ܐܝܟ ܢܘܟܪܝܐ . ܡܛܠ ܕܦܣܩ ܣܒܪܐ ܒܚܪܒܐ
SevAnt:CathHom . ܠܡܢܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܚܘܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܝ
SevAnt:LuqJul ⁵[ܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ . ܡܛܠ ]ܕܢܚܪܪ ⁵[ܠܗ ܡܢ
BarṢal:ComLiturg ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ
PhiloxMab:Disc ܠܨܒܝܢܝ̈ ܐܝܬܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ :
Ath:Inc ܘܡܚ̇ܘܝܢ ܓܠܝܐܝܬ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܟܦ̇ܪܝܢ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܂ ܒܕܬܠܬܐ ܡܛܠ ܦܛܪܐ ܘܐܫܥܝܐ ܕܝܪܝܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܫܘܪܥܬܢ̈ : ܘܩܡ ܡܛܠ ܡܙܕܕܩܢܘܬܢX ܐܝܟ ܠܡ
BarṢal:ComGosp ܕܚܡܫ̈ ܃ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܗ̣ܘ
Chrys:ComJohn1 ܣܓܝܐܐ ܡܩܒܠ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܣܢܝܩܐ
P:Ps [AB] ܠܢܦܫܝ : ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܟ .
SevAnt:CathHom ܢܟܦܐܝܬ ܢܬ̇ܒܩܐ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܥܝܢ̈
SevAnt:CathHom ܢ̣ܩܪܐ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܝܬ ܐܦ
IšoMerv:ComOT ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܆ ܡܛܠ ܟܗܝܢܘܬܗ ⁵ܕܗܝܕܝܟ .
SevAnt:CathHom ܕܨܒܝܢܐ ܕܝܠܟ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܦܬܝܚ ܡܚܡܣܢܢܐܝܬ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܫ̣ܬܦܪܘܢ ܠܡܠܟܐ ܡܛܠ ܐܝܩܪܐ ܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ
SynWestSyr X0 ܫܢܝܐ̈ ܕܚܝܗܘܢ̈ ܡܛܠ ܚܪܝܢܐ̈ ܕܡܥ̇ܕܝܢ .
Chrys:ComJohn1 ܒܗ̇ ܒܫܝܛܘܬܐ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܬܗܘܐ
SevAnt:CathHom ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܬܡ̇ܚܝ ܡܛܠ ܠܐ̈ ܢܡܘܣܝܘܬܐ̈ ܕܝܠܢ