simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܕܢܐܪܬܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܡܗܬܐ̈ ܥܡ ܒܢܝ̈ ܚܐܪܬܐ̣̈ . ܢܣ̣ܒ ܡܛܠ ܨܝܕ ܝ ܐܒܗܘܗܝ̈ ܠܒܪܬ ܠܒܢ ܠܡܣܒ ܐܫܬܕܪ ܗܘ̣ܐ . ܒܪܡ ܘܐܦ
Ps-MaruMayph:Canons ܕܦܣܩ ܣܒܪܐ ܒܚܪܒܐ ܗܘ̇ܐ . ܘܐܢ ܐܝܬ XX ܐܢܫ ܕܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܡܛܠ . X⁰ ܘܠܐ ܢܬܚܪܡ X ܘܢܬܦܣܩ ܡ̣ܢ XX ܐܠܗܐ XX ܐܝܟ ܢܘܟܪܝܐ .
SevAnt:CathHom ܚܘܒܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܝ ܡܠܬܐ . ܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܠܡܠܬܐ ܡܛܠ ܘܐܚܘܟ . ܩ̣ܫܝܘܬܐ³ ܕܪܚܡܐ̈ ⁴ܟܐܦܝܐ̈ ܚܘܝܬ . ܠܡܢܐ ܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ]ܕܢܚܪܪ ⁵[ܠܗ ܡܢ ]ܡܘܬܐ ⁵[ܘܡܢ ܚܒܠܐ ⁶[ ] X XX] X X 1ܕܟܕ ܡܛܠ . ܥܒ̣ܕ ܗܢܐ . ]ܗ[ܢܐ ܕܝܠܢ ܗܢܐ ܗ̣ܘ ]ܕܝܢ ⁵[ܗ̇ܘ ܐܢܫܝܐ .
BarṢal:ComLiturg ܕܐܦ ܗܕܐ ܨܠܘܬܐ ܚܠܦܝܗܘܢ ܡܨ̇ܠܐ ܀ ܟܗܢܐ ܂ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ ܡܛܠ ܢܪܟܢ ܂ 1ܗ̇ ܂ ܦܩ̇ܕ ܠܗܘܢ ܕܢܪܟܢܘܢ ܪܝܫܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܂
PhiloxMab:Disc ܕܒܗ̇ ܐܝܬܘܗܝ : ܘܠܗ̇ ܦܠܚ ܟܝܢܐܝܬ ܆ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܐ ܓܡܝܪܐ ܡܛܠ ܕܟܝܢܗ . ܐܘ ܗܝ ܗܝ ܕܡܫܬܕܪ ܘܡܫܡܫ ܠܨܒܝܢܝ̈ ܐܝܬܘܬܐ .
Ath:Inc ܡܢܐ ܨܒܝܢܐܝܬ ܟܦ̇ܪܝܢ ܒܚܝܐ̈ ܕܩܝܡܬܐ ܗܟܢܐ ܓܠܝܐܝܬ . ܡܛܠ . ܐܢ ܕܝܢ ܗ̣ܢܘܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܡܙܥܩܝܢ ܘܡܚ̇ܘܝܢ ܓܠܝܐܝܬ .
Ps-Zach:EccHist ܦܛܪܐ ܘܐܫܥܝܐ ܕܝܪܝܐ̈ ܂ ܒܕܐܪܒܥܐ̈ ܥܠ ܐܪܣܢܝܘܣ ܗܘܦܪܟܐ ܡܛܠ ܕܐܣܬܥܪ ܒܐܠܟܣܢܕܪ ܐ ܂ ܠܘܬ ܕܝܪܝܐ̈ ܕܦܪܫ-ܘ ܂ ܂ ܒܕܬܠܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܙܕܕܩܢܘܬܢX ܐܝܟ ܠܡ ܕܐܙܕܕܩ ܐܒܪܗܡ ܒܝܕ ܗܝܡܢܘܬܐ : ܡܛܠ ܡܛܠ ܡܪܢ ܡܢ ܒܝܬ ܡܝܬܐ̈ . ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܠܡ ܡܛܠ ܫܘܪܥܬܢ̈ : ܘܩܡ
BarṢal:ComGosp ܥܠܠܬܐ̈ ܐܚܪܢܝܬܐ̈ ܕܗ̣ܘ ܝ̇ܕܥ ܠܗܝܢ ܂ ܘܒܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܠ ܂ ܒܝܕ ܗܕܐ ܂ ܐ ܟ ܛܠܝܐ̈ ܕܡܬܬܥܒܕܝܢ ܂ ܕܚܡܫ̈ ܃ ܐܘ̇
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܠܐ ܣܢܝܩܐ ܐܝܬܘܗܝ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܚܫܚܬܐ ܢܣܒ . ܙܕܩܐܝܬ ܡܛܠ ܬܪܡܐ ܠܐ ܡܗܦܟ ܐܦܘܗܝ̈ . ܐܠܐ ܐܝܟ ܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ ܡܩܒܠ .
P:Ps [AB] ܛܝܒܘܬܟ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܡܘܬܐ ܕܘܟܪܢܟ : ܘܒܫܝܘܠ ܡܢܘ ܡܘܕܐ ܡܛܠ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ . ܐܬܦܢ ܡܪܝܐ ܘܦܨܗ̇ ܠܢܦܫܝ : ܘܦܪܘܩܝܢܝ
SevAnt:CathHom ܕܐܦ ܗܠܝܢ ܕܝܥܝܢ̈ ܕܝܠܝܘܘܢ ܕܙܪܥܐ̈ ܐܝܪܝܗܝܝܢ ܀ ܐ̇ ܡܛܠ ܆ ܠܘ̇ܘ ܕܩ̇ܥܐ ܙܕ . ܩ ܕܢܚ̣ܫܒܝܗ̇ ܐܢ ܢܟܦܐܝܬ ܢܬ̇ܒܩܐ ܇
SevAnt:CathHom ܗܕܐ ܟܝܬ ܐܦ ܦܘܠܘܣ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐ̇ܝܬܝܢ ܗܘܝܢ ܒܟܝܢܐ ܒܢܝܐ̈ X ܡܛܠ ܘܡܬܢܓ̇ܕܝܢ ܡܢܗ ܇ ܕܒܢܝܐ̈ ܕܫܐ ܗ̇ܘ ܢ̣ܩܪܐ ܐܢܘܢ .
IšoMerv:ComOT ܟܗܝܢܘܬܗ ⁵ܕܗܝܕܝܟ . ܥܪܩܐ̈ ܠܡܠܟܐ ܕܡܢ ܕܘܝܕ ܡܟܢܐ . ܡܛܠ ܛܦܪܐ̈ ܐ̇ܡܕ̇ ܠܒܢܢ ܕܝܢ ⁴ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܩ̇ܪܐ ܆
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܕܦܬܝܚ ܡܚܡܣܢܢܐܝܬ ܘܦܠܘܣܘܦܐܝܬ ܥܒܪܝܗܝ ܒܪܗܛܐ . ܡܛܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ ܛܝܒܘܬܐ ܗܝܕܝܢ . ܘܠܘ ܕܨܒܝܢܐ ܕܝܠܟ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܐܝܩܪܐ ܐܡܪܝܢ ܗ̣ܘܘ ܠܗ ܠܐܝܪܘܕܝܣ ܕܩܠܟ ܩ̇ܠܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܃ ܗ̇ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܟ ܐ̇ܢܫܐ̈ ܕܨ̇ܒܝܢ ܕܢܫ̣ܬܦܪܘܢ ܠܡܠܟܐ
SynWestSyr ܚܪܝܢܐ̈ ܕܡܥ̇ܕܝܢ . ܕܪܓܐ ܕܝܢ ܠܐ ܢܬܢܛܪ ---- ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܚܕܕܐ̈ . ܟܕܠܐ ܡܬܥܩܒܢ̈ X0 ܫܢܝܐ̈ ܕܚܝܗܘܢ̈
Chrys:ComJohn1 ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܗܕܐ . ܠܐܒܐ ܡܝܬܐ ܠܡܨ ܥܬܐ . ܟܕ ܛܒ ܒܪܝܬܐ ܡܛܠ ܡܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܒܠܚܘܪ̈ ܡܩܘܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܒܗ̇ ܒܫܝܛܘܬܐ .
SevAnt:CathHom ܠܐ̈ ܢܡܘܣܝܘܬܐ̈ ܕܝܠܢ ܇ ܘܐܬܟ̇ܪܗ ܡܛܠ ܚܛܗܝXܢ̈ . ܡܛܠ ܫܡ̣ܥܬܝܗܝ ܠܐܫܥܝܐ ܕܡܬܢ̇ܒܐ ܇ ܗ̣ܘ ܕܝܢ ܐܬܡ̇ܚܝ