simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܒܨܥܪܗ ܕܐܒܘܟ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܩܪܐ
SynWestSyr . ܗ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܕܚܠܬܐ
BarEbr:Ethic ܘܢܬܠ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡܗ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕܒܫܒܐ̈ ܕܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܩܝܡܬܐ ܡܛܦܣܝܢ ܃
P:Gen [AB] ܠܗ ܦܬܓܡܐ : ܡܛܠ ܕܕܚܠܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܢܗܘܢ ܠܐܐܬܒܠܒܠܬ̇ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܢܫܢܐ
BarBahl:SyrLex ܩܪܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܒܥܓܠ ܩ̇ܛܠ ܟܠܒܐ̈
LiberGrad ܣܟܠܘܬܐ ܕܐܚܝܟ̈ : ܡܛܠ ܕܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܚܝܕ
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܛܪ ܡܛܠ ܚܛܝܬܐ ܕܥܡܪܐ ܒܗ
LiberGrad . ܠܕܚܠܬܐ̈ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܒܡܘܟܟܐ ܡܬܠܡܕܝܢ ܠܗܘܢ
Ps-Dion:ChronZuq ܐܠܗܐ ܕܝܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܢܦܪܣܐ ܛܥܝܘܬܗܘܢ̣ ܂
IšoMerv:ComOT ܘܕܐܗܪܘܢ . ܐܘ ܡܛܠ ܕܬܢܝܐ ܗܘܬ ܗ̇ܢܝܢ
SevAnt:CathHom ܓ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ . ܐܦ
MiaphysiteDocs ܃ ܘܣܕܩܘ ܡܢܗ ܡܛܠ ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܗ ܕܐܫ̇ܬܘܩ
JnRufus:Pleroph ܐܢܕܝܢ ܡܛܠܬܗ ܐܘ ܡܛܠ ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܐܡܪ
SevAnt:LuqJul ܪܒܐ ܘܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܛܠ ܚܫܐ ܙܥܘܪܐ .
PhiloxMab:Disc ܥܠܘܗܝ ܕܥܒܕܐ . ܡܛܠ ܕܐܢ ܢܗܡܐ .
P:4Macc [AB] ܢܗܘܐ ܪܚܡܝ̈ ܫܘܒܚܐ ܡܛܠ ܫܢܕܐ̈ .
SevAnt:CathHom ܠܗܝܢ ܥ̇ܠܬܐ̈ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒ̇ܥܝܢ
Ath:ExposPs ܕܡܐ ܦܪܘܩܝܢܝ . ܡܛܠ ܕܗܐ X 11