simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܩܪܐ ܗܘܐ ܠܟ . ܐܝܩܪܗ ܓܝܪ ܕܓܒܪܐ : ܐܝܩܪܗ ܗܘ ܡܛܠ ܘܠܘܛܬܗ̇ ܕܐܡܐ ܬܥܩܘܪ ܥܩܪܐ̈ . ܠܐ ܬܬܝܩܪ ܒܨܥܪܗ ܕܐܒܘܟ .
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܡܚܢܦܝܢ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܓܙܡܐ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܘܕܡܢ ܒܬܪܟܢ ܆ ܘܗܟܢܐ ܗܝ ܪܚܡܬX1 ܐܢܫܘܬܐ ܬܬܡܫܚ . ܗ .
BarEbr:Ethic ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡܗ . ܡܛܠ ܚܨܝܦܘܬܗ¹⁷⁰ܟܕ ܢܩܘܡ ܢܬܠ ܠܗ ܡܛܠ ܠܐ ܙܥܘܪ ܒܥܘܬܗX . ¹⁷ܘܗܟܢܐ . ܐܦܢ ܠܐ ܢܩܘܡ ܡܪܗ ܘܢܬܠ ܠܗ .
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܩܝܡܬܐ ܡܛܦܣܝܢ ܃ ܠܝܬ ܠܢ ܕܢܬܕܟܪ ܒܗܘܢ ܚܫܐ̈ ܘܐܘܠܨܢܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܗ̇ܝ ܕܝܬܝܪ ܩܪܝܒܐ ܠܥܘܗ̇ܕܢܐ ܕܚܫܐ ܂ ܚܕܒܫܒܐ̈ ܕܝܢ ܃
P:Gen [AB] ܕܕܚܠܘ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܐܡܪ ܝܘܣܦ ܠܐܚܘܗܝ̈ : ܩܪܘܒܘ ܠܘܬܝ . ܡܛܠ : ܥܕܟܝܠ ܐܒܝ ܚܝ ܗܘ . ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܐܚܘܗܝ̈ ܠܡܬܠ ܠܗ ܦܬܓܡܐ :
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܦ ܗܕܐ ܕܢܫܢܐ ܢܘܗܪܐ ܡܢ ܩܕܡ ܚܫܘܟܐ ܆ ܬܚܘܡܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܇ ܘܒܐܝܢܐ ܙܢܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐܐܬܒܠܒܠܬ̇ .
BarBahl:SyrLex ܕܒܥܓܠ ܩ̇ܛܠ ܟܠܒܐ̈ ܐܝܟ ܩ̇ܛܠ ܕܐܒܐ̈ خانق الذئب حانق ܡܛܠ ܀ ܐܘܩܘܢܝܩܘ ܒܨ ܩܪܝܒܐ . ܐܚܪܢܐ̈ ܩܘܢܐܡܘܪ ܩܪܝܢ ܠܗ .
LiberGrad ܕܣܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܚܝܕ ܗܘܐ ܝܘܣܦ ܥܠܝܗܘܢ ܐܟܬܐ ܡܛܠ ܟܕ ܡܐܬ : ܕܐܡܪܘ ܠܝܘܣܦ ܒܪܝ : ܫܒܘܩ ܣܟܠܘܬܐ ܕܐܚܝܟ̈ :
DadQaṭ:ComLifeAbbaIs ܚܛܝܬܐ ܕܥܡܪܐ ܒܗ ܇ ܘܗܘܝܢ X ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܥ̇ܒܕܐ̈ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܡܛܠ ܘܕܠܐ ܥܨܬܐ̣ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܦܠܐ ܒܥܨܬܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܛܪ
LiberGrad ܕܒܡܘܟܟܐ ܡܬܠܡܕܝܢ ܠܗܘܢ : ܠܐ ܩܛܠܝܢ ܠܗܘܢ ܐܠܐ ܚܕܘ ܒܗܘܢ ܡܛܠ ܘܡܬܩܛܠܝܢ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܒܝܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ . ܠܕܚܠܬܐ̈ ܓܝܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܢܦܪܣܐ ܛܥܝܘܬܗܘܢ̣ ܂ ܢܛܪܗ ܗܘܐ ܠܦܪܨܘܦܗ ܟܕ ܠܐ ܡܚܒܠ̣ ܡܛܠ ܒܒܢܝܢܫܐ̈ ܘܐܡ̇ܪܝܢ̣ ܂ ܕܠܫܡܝܐ ܐܬܚܛܦ ܂ ܐܠܗܐ ܕܝܢ̣ ܂
IšoMerv:ComOT ܕܬܢܝܐ ܗܘܬ ܗ̇ܢܝܢ ܡܠܐ̈ ܠܢܫܐ̈ ܆ ܘܡܙܗܪܐ ܠܢܫܐ̈ ܘܡܕܒܪܐ ܡܛܠ ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܠܡܪܝܡ ܆ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܕܡܘܫܐ ܘܕܐܗܪܘܢ . ܐܘ
SevAnt:CathHom ܗܕܐ . ܐܦ ܡܫ̇ܐXܝܢ ܗܘܘ ܆ ܕܡ̣ܢܘ ܐܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܝܬܝܪ ܪܒ ܡܛܠ ܗܘܘ ܆ ܘܠܗܠܝܢ ܕܩܕܡܝܘܬܐ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܪܐ̇ ܓ ܗܘܐ .
MiaphysiteDocs ܫܦܝܥܘܬܐ ܕܡܟܝܟܘܬܗ ܕܐܫ̇ܬܘܩ ܗܠܝܢ ܂ X ܝ ܂ ܩܫܝܬܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܡ̇ܢ ܕܗܟܢܐ ܚܡܝܡܐܝܬ ܘܦܪܘܫܐܝܬ ܥܕܠܝܢ ܠܗ ܃ ܘܣܕܩܘ ܡܢܗ
JnRufus:Pleroph ܐܢܫ ܐܚܪܝܢ ܐܡܪ ܗܘܐ ܚܬܝܬܐܝܬ ܠܐ ܫܘܕܥ . ܐܡܪ ܕܝܢ ܕܝ̇ܕܥ ܡܛܠ ܕܫܠܝܢ ܒܗ̇ ܒܡܕܝܢܬܐ ܩܕܝܫܬܐ . : ܐܢܕܝܢ ܡܛܠܬܗ ܐܘ
SevAnt:LuqJul ܚܫܐ ܙܥܘܪܐ . ܘܠܐ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ¹⁵ܠܘܬ ܢܡܘܣܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܡܛܠ ܘܚܕ ܓܘܪܓܐ . ܠܟܠܗ ܚܘܒܐ ܐܘܒܕ . ܘܣܘܥܪܢܐ ܪܒܐ ܘܕܐܝܟ ܗܢܐ
PhiloxMab:Disc ܕܐܢ ܢܗܡܐ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܒܗܝ ܕܘܟܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܝܒܘܬܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܚܕܐ ܠܣܓܝܐܬܐ̈ ܙܟܝܢܢ ܆ ܗܟܢܐ ܢܬܚܦܛ ܥܠܘܗܝ ܕܥܒܕܐ .
P:4Macc [AB] ܫܢܕܐ̈ . ܐܦ ܠܐ ܗܘ ܢܡܘܣܐ ܡܡܝܬ ܠܢ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܢܢ . ܡܢ ܐܝܡܟܐ ܡܛܠ . ܠܐ ܢܕܒܪܗ̇ ܒܩܛܝܪܐ ܠܐܢܢܩܐ . ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܪܚܡܝ̈ ܫܘܒܚܐ
SevAnt:CathHom ܟܝܬ ܕܠܗ̇ܢܘܢ ܕܒ̇ܥܝܢ ܡܠܟܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܙܕܝܩܘܬܗ ܆ ܡܛܠ ܆ ܐܦ- ܟܠܗܝܢ ܗܠܝ̣ܢ ܕܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܥ̇ܠܬܐ̈ .
Ath:ExposPs ܕܗܐ X 11 ⁰ܠܢܦܫܝ . ܣܡܘ ܥܠܝ ܥܫܝܢܐ̈ . ܡܨ̇ܠܐ ܕܡܢ | ܡܛܠ ܡܢ ܥܒ . . . ܕ ܥܘ̣ܠܐ . ܘܡܢ ܓܒܪܐܐܫܕܝ̈̈ ܕܡܐ ܦܪܘܩܝܢܝ .