simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ZachSch:ActsSev ܛܢܢܐ ܗܘ ܕܚܘܝܘ ܠܘܩܒܠ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܕܡܢܥܘ ܗܘܘ ܡܛܠ ܚܕܐ ܡܢ ܩܘܖܝܣ̈ ܕܨܝܕ ܐܦܡܝܐ ܐܬܪܕܦܘ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܦܠܘܝܢܐ
ZachSch:ActsSev ܫܘܒܚܐ ܬܪܝܨܐ ܐܬܟܬܫ ܗܘܐ . ܘܒܣܘܢܕܘܣ ܗܝ ܕܗܘܬ ܒܦܘܢܝܩܝ ܡܛܠ ܒܫܡܥܐ̈ ܫܦܝܖܐ̈ ܕܡܛܠܬܗ ܡܬܕܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ
ZachSch:ActsSev ܚܕܬܘܬ ܦܣܩܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܢܦܠ ܦܩܕ ܕܗܢܐ ܡܢ ܕܝܪܗ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܡܕܢܚܐ ܦܠܘܝܢܐ ܡܢ ܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ
ZachSch:ActsSev ܫܠܡܘܬܐ ܘܚܕܝܘܬܐ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܘܕܕܝܖܝܐ̈ ܢܐܙܠ ܡܛܠ ܡܛܠ ܚܕܬܘܬ ܦܣܩܐ̈ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܢܦܠ ܦܩܕ ܕܗܢܐ ܡܢ ܕܝܪܗ
ZachSch:ActsSev ܗܠܝܢ . ܡܛܠ ܗܝ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܒܪܨܘܡܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܡܛܠ ܕܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܕܠܘܬܢ ܢܓܠܘܢ ܕܐܝܢܐ ܨܒܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ
ZachSch:ActsSev ܗܝ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܠܘܬܗܘܢ ܒܪܨܘܡܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܝܘܠܦܢܐ̈ ܡܛܠ ܕܠܘܬܢ ܢܓܠܘܢ ܕܐܝܢܐ ܨܒܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܗܠܝܢ .
ZachSch:ActsSev ܝܘܠܦܢܐ̈ ܡܢ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܘܬܐܘܕܘܪܘܣ ܫܠܚ ܬܘܒ ܚܘܝܐ ܡܛܠ ܐܩܩ ܗܘ ܕܗܘܐ ܪܝܫ ܟܗܢܐ̈ ܕܗܕܐ ܡܕܝܢܬܐ ܡܠܟܝܬܐ ܟܕ ܐܟܣ
ZachSch:ActsSev ܕܐܦ ܒܬܪ ܗܟܢ ܐܦ ܡܩܕܘܢܝܘܣ ܫܪܝ ܒܢܣܝܢܐ ܕܕܐܝܟ ܗܢܐ ܟܕ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܐܬܦܪܣܘ ܨܒܐ ܕܢܪܝܡ ܡܢ ܡܨܥܬܐ ܡܠܟܐ ܪܚܡ ܠܡܫܝܚܐ
ZachSch:ActsSev ܪܚܡܘܬܐ ܕܠܘܬ ܦܠܘܝܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܚܘܗܝ ܠܐ ܠܓܡܪ ܪܗܛ ܠܘܬ ܡܛܠ ܥܕܬܢܝܬܐ ܣܕܩ . ܟܕ ܒܠܚܘܕ ܐܦܝܦܢ ܗܘ ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܨܘܪ
memSoul&Body ܕܥܒܪ ܦܘܩܕܢ ܡܪܗ ܘܐܦ ܙܕܝܩܐ̈ ܟܕ ܠܐ ܐܣܟܠܘ ܗܐ ܫܬܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܐܘ ܟܡܐ ܡܪܝܪ ܟܣܐ ܕܡܘܬܐ ܕܐܫܩܝ ܐ݊ܕܡ . ܠܟܠܗܘܢ ܝܠܕܘܗܝ̈
sugAngel&Mary ܒܛܢܗ̇ ܡܬܗܪ ܠܟܠ 24 ܥܝܪܐ ܐܡܪ ܥܝܪܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܫܠܡܐ ܥܡܟܝ ܡܛܠ ܡܛܐ ܠܡܓܙܝܬܐ ܘܥܘܬܪܐ ܡܠܗ̇ . ܫܠܡܐ ܝܗܒ ܠܗ̇ ܐܦ ܣܒܪܗ̇
sugAngel&Mary ܒܛܢܗ ܕܡܪܝܡܐ ܕܨܒܐ ܕܢܫܪܐ ܒܓܘ ܡܪܒܥܟܝ ܡܪܝܡ ܕܚܠܐ ܐܢܐ ܡܛܠ ܕܘܡܪܐ ܗܘ ܒܟܝ ܐܢ ܡܗܦܟܬܝ ܕܬܫܪܝܢ ܣܒܪܬܐ ܕܐܝܬܝܬ ܠܟܝ .
sugAngel&Mary ܒܪܟܝ ܡܪܝܡ ܩܕܝܫ ܘܫܒܝܚ ܘܒܪܝܟ ܫܡܗ ܕܒܡܘܟܟܐ ܚܪ ܕܐܡܬܗ . ܡܛܠ ܠܐ ܡܘܣܦܢ̈ . ܕܐܠܐ ܩܕܝܫ ܠܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܢܐܡܪ ܒܠܚܘܕ
sugChurch&Zion ܡܘܫܐ ܝܡܐ ܥܒܪܬܝ ܘܡܛܠ ܐܗܪܘܢ ܓܠܠܐ̈ ܫܘܪܬܝ . ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܛܠ . ܘܦܪܥܘܢ ܕܚܙܢܝ ܒܬܪܝ ܪܕܦ ܘܒܓܘ ܝܡܐ ܚܝܠܗ ܛܒܥ ܥܕܬܐ
sugJosephJust&His Mistr ܡܢܐ ܟܝ ܩܢܛܬ ܝܘܣܦ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܕܠܐܢܬܬ ܓܒܪܐ ܐܢܫ ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܕܐܠܐ ܒܗܕܐ ܠܐ ܩܢܛܢܝ . ܘܐܢܬ ܕܒܪܬ ܙܘܓܐ ܠܐ ܐܝܬ ܠܟ
sugMary&Magi ܒܪܟܝ ܡܪܝܡ ܟܠܗ ܐܪܙܐ ܐܝܟ ܕܐܣܬܥܪ ܠܘܬܟܘܢ ܬܡܢ ܡܛܠ ܠܐ ܐܝܬܝܢ . ܠܘ ܡܢ ܥܒܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܠܟܐ ܛܥܝܢܢ ܘܐܬܝܢ
sugOurLord&John ܒܪܗ ܝܘܚܢܢ ܩܪܝܐ̈ ܟܠܗܘܢ ܗܐ ܩܝܡܝܢ ܙܡܝܢܝܟ̈ ܚܬܢܐ ܗܐ ܡܛܠ ܒܠܚܘܕ ܬܐ ܣܝܡ ܥܠܝ . ܘܐܒܐ ܩܥܐ ܚܠܦ ܟܗܢܐ ܐܝܕܐ ܕܦܐܝܐ
sugOurLord&Synag ܦܨܚܐ ܕܠܐ ܢܟܣܬܝܘܗܝ . ܕܨܘܪܬܗ ܕܒܪܐ ܐܡܪܐ ܗܘܬ ܘܒܕܡܗ ܡܛܠ ܡܢܝ ܬܓܐ̈ ܕܡܠܟܝ̈ ܐܦ ܟܘܡܪܝ̈ ܡܪܢ ܗܪܬ ܒܒܝܠ ܥܠ ܕܚܛܝܬܝ
sugSinfulWom&Satan ܡܢ . ܕܠܡܐ ܪܚܡܝܟܝ̈ ܨܝܕܝܟܝ ܐܬܘ ܘܥܡܗܘܢ ܨܒܝܬܝ ܡܛܠ ܫܘܒܚܐ ܠܡܪܝܡܐ ܤܛܢܐ ܨܝܕ ܒܣܡܐ ܡܘܢ ܐܙܠܬܝ ܘܗܕ ܫܛܝܦܬܐ
sugZechariah&Angel ܗܕܐ ܥܒܕ ܡܪܝܐ ܥܝܪܐ ܗܠܝܢ ܝܕܥܬ ܕܡܪܝܐ ܥܒܕ ܘܡܛܠ ܕܐܠܨܢ̈ ܡܛܠ ܡܨܐ ܘܫܪܝܪܐ ܠܝ ܕܐܦ ܐܬܥܒܕ . ܒܗܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܠܨܢ̈ ܗܘܝ̈