simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܪܡܘܬܐ ܡ̇ܢ ܃ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܢܬܠ ܥܠܬܐ ܠܐܣܛܣܝܪܐ̈ ܕܥܠܘܗܝ ܡܛܠ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܗܘܐ ܃ ܟܕ ܠܓܡܪ ܒܐܦܝܢ̈ ܠܐ ܐܬܚܙܝ ܠܘܬܢ ܃ ܠܘ
SynWestSyr ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܬܝܒܘܬܐ . ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܡܬܩܪܒܝܢ̈ ܬܚܝܬ ܡܛܠ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܢ̇ܦܩܝܢ ܡܬܬܪܬܝܢܐ̈ ܆ ܬܗܘܐ ܨܠܘܬܐܝ1 . X8
ActsMari ܕܗܪܟܐ ܡܕܡ ܠܝܬ ܠܝ . ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥܘ ܫܠܝܚܐ̈ ܠܒܝܫܝ̈ ܡܛܠ ܕܙܡܪܝܢ ⁹⁷ܛܒܐܝܬ . ܘܡܫܚܢܐ̈ ܪܫܝܐ̈ ܕܐܥܒܕ ܐܟܘܬܗܘܢ .
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܘܐܬ̣ܪܕܦܘ ܆ ܕܡܢ ܘܝ ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܠܗ ܡܬ̇ܢܦܚܝܢ ܗܘܘ ܡܛܠ ܟ XܝܢX XXX ܂ ܢܒܝܐ̈ ܓܝܪ ܐܠܗܝܐ̈ ܆ ܒܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܚܝܘ ܂
SevAnt:LuqGramm ܦܘܫܩܗ ܒܝ̣ܫܐ ܕܠܐ ܗܘܢܐ ܇ ܕܗ̇ܘ ܕܥ̣ܒܕ ܠܘܩܒܠ ܒ ܆ ܢܬ̈ ܡܛܠ ܐܟܣܢܢ ܂ ܐܠܨܐܝܬ ܕܝܢ ܐܦ Xܝ ܗܫܐ ܐܬܥܗܕܢܝܗܝ̣
PhiloxMab:Disc ܕܠܐ ܠܚܡ ܠܗ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܦܓܪܢܝܬܐ̈ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܢܥܒܕ ܆ ܕܟܕ ܗܘ ܠܟܠ ܩܪܝܒ ܡܛܠ ܚܐܪܘܬܗ ܆ ܟܠ ܡܢܗ ܢܬܪܚܩ ܇
PhiloxMab:Disc ܪܚܡܬܗ . ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܐܦ ܝܘܡܢܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܆ ܕܠܒܝܫܝܢ ܐܣܟܡܐ̈ ܡܛܠ ܡܒܙܚ . ܘܡܛܠ ܟܪܣܗܘܢ ܐܘܓܪܘ ܢܦܫܗܘܢ ܥܡ ܡܫܝܚܐ ܇ ܘܠܘ
PhiloxMab:Disc ܕܠܒܪ ܡܢ ܨܒܝܢܗ ܨܒܝܬ ܕܬܚܙܝܘܗܝ . ܥܕܡܐ ܓܝܪ ܕܗܘܝܬ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܕܢܬܚܙܐ ܠܟ ܚܙܝܬܝܗܝ . ܗܢܘ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐ ܚܙܝܬܝܗܝ .
SevAnt:LuqGramm ܝ ܆ ܕܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܚܕ ܂ ܘܬܘܒ ܟܕ ܡܘܣܦ ܒܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܡܛܠ ܗܝ ܒ-ܪܬ ܩܠܐ ܆ ܘܨܝܕ X ܦܓܪܐ ܗܘ ܫܘܒܚܐ̣ ܘܥܠ ܟܠܗ ܡܬܐܡܪ ܂
Cyr:ComLuke ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܥܘܩܣܐ ܗ̇ܘ ܕܡ̇ܘܬܐ ܩܢ̣ܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܓܝܪ ܐܟܡ̇ܢ ܕܫܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܥܕܟܝܠ̣ ܂ ܚܐܘܬܐ ܘܕܒܫܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܓܝܪ ܕܒܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ ܣܓܝܐܐ ܗܘܬ̣ ܢܒܝܘܬܐ ܕܥܠ ܂ X Xܝ X ܡܛܠ ܢܪܕܘܢ ܡ̣ܢ ܟܪܣܗ ܘܠ̇ܐ ܕܝܢ ܕܢܠܘܬܝܗ̇ ܠܡܠܬܐ ܥܠܝܬܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܕܡܚܬܬ ܐ ܗܝ̇ ܥܬܝܩܐ ܗܘܬ̇ ܂ ܗܕܐ ܕܝܢ ܩܪܝܒܐ ܗܘܬ̇ ܂ ܘܗܝ̇ ܡܛܠ ܂ ܠܐ ܐܕܟܪ 7ܠܡ̇ܚܬܐ ܕܠܡܨܪܝܢ ܝܢ ܐܝܟ ܕܠܓܠܘܬܐ ܕܒܒܝܠ ܝ ܂
SevAnt:LuqJul ܕܙܟܘܬܢ ܢܙܟ ܐ . ܘܢܫܪܐ ܘܢܒܛܠ ܚܝܠܐ ܕܚܫܐ̈ ܘܐܘܚܕܢܐ ܝX ܡܛܠ ܕܒܣܪܗ³ ܕܢܦܘܫ ܚܫܘܫܐ ܘܡܝܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܙܩܝܦܐ ܘܚܫܐ̈ .
Chron1234 ܕܐܦܩܘ ܠܐܢܬܬܗ ܃ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܢܣ̣ܒ ܒܬܪܗ̇ ܐܚܪܬܐ ܂ ܡܛܠ ܐܘܢܘܟܣܐ ܘܠܣܦܪܐ ܘܠܡܓܝܪܣܐ̈ ܂ ܠܐܘܢܘܟܣܐ̈ ܆
DionAr:MystWritings ܡܥܠܝܘܬܐ ܪܛܒܘܬܐ ܪܪܚܡ̣ܬܗ ܆ ܠܒܪ ܡܢܗ ܗ̇ܘܐ ܒܒܛܝܠܘܬܐ ܡܛܠ ܕܟܠ : ܒܪܚܡ̣ܬܐ ܫܦܝܪܬܐ ܘܛܒܬܐ ¹⁴⁷ܪܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ̈ .
IšoMerv:ComPs ܕܪܥܪܥ̣ܬ ܠܢ ܒܪܘܟܬܐ ܕܣܝܪܢܣ ܆ ⁴ ܘܟܣܝܬ ܥܠܝܢ ܛܠܠܝ̈ ܡܛܠ . ܗܢܘ ܕܝܢ . ܒܟܘܪܗܢܐ ܆ ܘܟܣܝ ܠܢ ܛܠܠܐ ܕܡܘܬܐX . ܣܘܡܟܘܣ ܆
SevAnt:LuqGramm ܕܠܐ ܝܠܝܦܬܐ ܡ̇ܠܦ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܕܐܝܟ ܗܟܢ̣ ܂ ܘܕܠܝܬ · ܡܛܠ ܠܐ ܡܦܪܫܐ̈ ܂ ܐܠܐ̣ ܝ ܘܠܐ ܒܕܘܟ ܡܬܚܙܐ ܕܐܡ̣ܪ ܕܟܬܒX ܗܕܐ ܂
Cyr:ComLuke ܗܕܐ ܡ̇ܠܘܢ ܕܝܢ ܕܐܦ ܠܚܫܘܟܐ ܒ̇ܪܝܐ ܪܗ̇ܛ ܂ ܗ̇ܢܘܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܂ ܡܢ ܗ̇ܝ ܕܢܒ̣ܥܐ ܕܢܥ̣ܡܠ ܚܠܦ ܡܝܬܪܘܬ ܐ ܂ ܐܪܐ ܗܟܝܠ
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܗܝܡܢܝܢ̈ ܒܗ ܀ ܘܢܚܙܘܢܝܗܝ ܠܒܪܗ ܕܐܢܫܐ ܀ ܗܕܐ ܐܬ̇ܐܐ ܡܛܠ ܕܙ̇ܕܩ ܗܘܐ ܕܢܣܬܓ̇ܕ ܀ ܫܪܒܬܐ̈ ܪ-ܚܢܦܐ̈ ܡܬܐܒܠܢ̈ ܂
JnSol:OntheSoul ܕܟܠܗ̇ ܚܟܡܬܗ ܡܢ ܕܘܪܫܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܐܝܬܝܗ̇ . ܘܟܠ ܡܐ ܡܛܠ ܒܗ . ܗܫܐ ܕܝܢ ܫܡܥܘ ܥܠ ܚܟܡܬܗ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܡܚܬܪܐ ܠܗ ܝܕܥܬܗ .