simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:Epist ܕܝܢ ܕܙܒܢܝܢ̈ ܣܓܝܐܢ̈ ܫ̣ܐܠܬ ܐܢܬ ܪܚ̇ܡ ܠܥܗܐ ܦܝܠܝܦܐ : ܡܛܠ ܕܣܩܘܒܠܝܘܬ ܡܠܬܐ ܆ ܐܦܢ ܟܕ ܐܕܪܟ ܕܘܦܝܐ ܇ ܠܗܠܝܢ ܒܕܪ ܀
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܐܡܪ̣ ܗܘܐ ܕܐܫܬܕܪ . ܠܐ ܗܘܐ ܕܒܨ ܡܛܠ ܚܫܚܐ ܗܘܬ ܕܢܐܡܪ ܗܠܝܢ ܡܥܠܝܬܐ̈ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܟܐܬܐ̈ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܕܐܬܒܣܪ . ܠܡܬܒܣܪܢܘܬܐ ܓܝܪ ܠܚ̇ܡ ܣܘܥܪܢܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ . ܡܛܠ ܒܒܣܪ . ܘܐܠܗܐ ܠܥܠܡ ܡܒܪܟܐ . ܘܬܘܒ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܡܫܝܚܐ
BarBahl:SyrLex ܬܪܒܝܬܐ ܕܗ̇ܘܝܐ ܒܗ̇ الربا العينة ܀ ܪܒܘܬ ܠܒܐ ܗ ܝܕܥܬܐ ܡܛܠ ܠܪܒܝܐ ܥܠ ܝܙܘܦܐ ܘܡܪܒܐ ܠܗ . ܡܛܠܗܕܐ ܡܬܩܪܝܐ ܪܒܝܬܐ
JnEph:EccHist ܚܛܘ̣ܦܝܐ ܘܒ̣ܙܬ ܐ ܝܝ ܕܡܪܗܛܐ̈ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܇ ܕܠܐ ܫ̇ܒܩ ܡܛܠ ܘܠܫܪܟܐ̈ ܕܥܡܐ ܕܡܗܝܡܢܐ̈ ܕܓܒ̇ܪܐ̈ ܘܕܢܫܐ̈ ܆ ܘܬܘܒ
Babai:BookUnion ܕܠܦܓܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܩܛ ܂ ܠ ܃ ܡܬܚܝܒ ܘܡܫܬܕܐ ܡܛܠ ܂ ܠ ܒܪܢܫܐ ܚܒܪܗ ܂ ܐܦܢ ܒܗ̇ܝ ܕܩܛܠܐ ܫܘܐ ܗܘ ܣܘܥܪܢܐ ܃ ܐܠܐ
BarKoni:Schol ܕܥܠ ܙܢܝ̈ ܙܡܪܐ ܪܟܒ ܐܢܝܢ̈ ܒܡܘܫܚܬܐ̈ ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܟܣܝܐ ܗܕܐ ܡܛܠ ܒܓܘ ܥܕܬܐ̈ ܂ ܐܦ Xܢ ܂ ܂ X ܝ ܗܝܝܢẌ ܙܡܝܪܬܗ̈ ܘܡܚܬܚܬܢ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܒܥܣܪܐ̈ ܒܝܪܚܐ ܕܬܪܢ̈ ܥܠ̣ ܂ ܘܒܫܒܬܥܣܪ̈ ܒܗ̣ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܗ̣ܘܐ ܢܘܚ ܝ ܒܩܒܘܬܐ̣ ܂ ܬܠܬܡܐܐ̈ ܘܬܡܢܝܢ̈ ܘܬܪܝܢ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܘܚܐܫ ܆ ܥܠ ܕܠܚܫܐ ܕܝܠܢ ܢܫ̣ܪܐ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܬ̇ܢܚܡ ܆ ܥܠ ܡܛܠ ܐ̣ܢܐ ܐܢܐ ܠܝ ܇ ܕܢܗܘܘܢ ܐܦ ܗ̣ܢܘܢ ܝ ܡ̇ܩܕܫܝܢ ܒܫܪܪܐ ܃
PhiloxMab:Disc ܕܡܣܟܐ ܗܘܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ . ܘܢܗܘܐ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ . ܐܦ ܩܕܡ ܡܛܠ ܠܙܟܝ ܡܢ ܬܐܬܐ ܆ ܘܡܚܕܐ ܢܚܬ ܩܠܝܠܐܝܬ ܘܩܒܠܗ ܒܓܘ ܒܝܬܗ ܆
Chrys:ComJohn1 ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܟܣܝܐܝܬ ܒܚܝܠܬܢܘܬܗ ܣܥ̣ܪ ܗܘܐ . ܗܘܝܢ ܗܘܝ̈ ܡܛܠ ܗܘܘ ܘܡܬܦܪܣܝܢ̈ . ܘܫܛܪ ܚܘܒܝܢ̈ ܒܙܩܝܦܐ ܡܬܩXܕ ܗܘܐ .
SevAnt:LuqGramm ܕܐܦ ܚܕ ܡܢ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܒܒܣܪ ܐܨܛܠܒ ܡܘܕܝܢ ܚܢܢ ܆ ܡܛܠ ܕܝܠܗ ܂ ܘܟܕ ܝ ܗܟܢܐ ܡ̇ܟܪܙܝܢܢ ܆ ܘܠܐ ܟܠ ܟܠܗ ܡܣ̣ܟܠܝܢܢ ܂
Pall:LausHist ܬܪܝXܘܬ ܗܝܡܢܘܬܗ ܕܒܐܠܗܐ ܘܬܘܟܠܢܗܕܥܠ X ܡܫܝܝܢXܡܛܠ ܡܛܠ ܣܦܩܢ̈ ܠܝ X ⁷ܐܢܐܒܥܐ̣ܕܐܚܘܐ X ⁰ܘܥܠܟܠX ܡܬܟܦܝܢ ܗܘܘ
BarBahl:SyrLex ܕܛܥ̇ܝܬ ܗܘܝܬ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܐ̇ܬܕܟܪܬ ذكرت . ܥܗܕܢܝ ܐܝܟ ܒܪ ܡܛܠ ܒܪ ܣܪܘ ܥܕܬܐ ܕܩܝ̇ܡܬܐ بيعة القيامة ܀ [1409] ܥܗܕܬ
P:Ps [AB] ܕܣܟܠܘܬܝ̈ ܝܕܥ ܐܢܐ : ܘܚܛܗܝ̈ ܠܘܩܒܠܝ ܐܢܘܢ ܒܟܠ ܙܒܢ . ܠܟ ܡܛܠ ܥܛܝ ܚܛܗܝ̈ . ܐܣܓܐ ܐܫܝܓܝܢܝ ܡܢ ܥܘܠܝ : ܘܡܢ ܚܛܗܝ̈ ܕܟܢܝ .
BarḤadbš:Acts ܨܥܪܗ ܕܟܘܪܣܝܗܘܢ ܆ ܟܬܒ ܠܗܘܦܪܟܐ ܘܐܘܕܥܗ . . ܝ . ܚ ܝܝ ܝܝܝ ܡܛܠ ܒܕܗܒܐ ܡ̣ܙܕܒܢܝܢ . ܘܠܐܠܟܣܢܕܪܝܐ̈ ܕܒܠܥܘ ܒܚܣܡܐ
SevAnt:LuqJul ܕܒܗ ܢܩܪܒ ܥܡ ܡܘܬܐ . ܘܢܫܪܐ ܠܢ ܒܠܐ ܡܬܚܒܠܢܘܬܐ ܕܡܢ ܡܛܠ ]ܗ̣ܘܐ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܡܝܘܬܐ ܕܡܢ ܡܝܘܬܐ̈ . ܘܕܡܢ ܡܘܬܐ ܐܚܝܕ
Sahd:BookPerf ܕܐܦ ܗܘ ܥܠܡܢ ܬܚܝܬ ܫܘܚܠܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܚܒܠܐ . ܡܢ ܩܛܝܪ ܘܐܦ ܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ ܠܓܡܪ ܛܒܬܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܥܬܝܕܢ ܠܢ . ܗܪܟܐ ܓܝܪ
BarKepha:CelebNat ܡܢܐ ܠܐ ܥܒܕܐ ܥܕܬܐ ܥܐܕܐ ܕܝܠܕܐ ܕܟܠܗܘܢ . ܐܠܐ ܕܡܫܝܚܐ ܡܛܠ ܡܫܘܬܦܐ ܒܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ . ܐܢ ܗܟܝܠ ܘܗܠܝܢ ܕܬܗܪܐ ܐܢܝܢ̈ .
Ps-Dion:ChronZuq ܕܬܟܝܠܝܢ 5ܗܘܘ ܥܠ ܡܡܪܕܘܬܗ ܕܚܣܢܐ̣ ܂ ܫܪܘ ܠܚܝܠܐ ܡܛܠ ܂ ܂ ܂ ܚܕܪܝ̈ ܚܣܢܐ̣ ܘܢ̇ܛܪ · Xܝ · ܝX ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܂ ܗܢ̣ܘܢ ܕܝܢ