simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܗܠܝܢ ܆ ܕܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܡܦܫܩܢܐ̈ ܕܟܬܒܐ̈ ܐܠܗܝܐ̈ : ܗ̇ܢܘܢ ܡܛܠ ܇ ܘܣܛܪ ܡܢ ܙܪܥܐ ܐܢܫܝܐ ܘܟܠܗ̇ ܪ ܓܬܐ ܀ X ܡܬܬܦܝܣ ܐܢܐ ܕܝܢ