simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr ܡܢܐ ܩܪܒܘ ܐܘ̇ ܒܐܝܢܐ ܨܒܝܢܐ . ܘܐܢ ܡ̇ܢ ܡܢ ܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܡܛܠ ܟܠܗ̇ ܚܬܝܬܘܬܐ ܢܬܥܩܒܘܢ . ܐܝܟܢܐ ܕܢܕܥܘܢ ܡܠܦܢܝܗܘܢ̈
SynWestSyr ܥܕܢܐ̈ ܕܨܠܘܬܐ̈ ܕܦܐܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ . ܨܠܘܬܐ̈ ܫܠܡܘ ܆ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ̈ . ܗܠܝܢ ܕܩܕܡܘ ܝܩܪܘ ܠܡܫܝܚܐ ܡܢ ܚܝܝܗܘܢ̈ .
SynWestSyr ܗܢܘܢ ܕܟܕ ܟܪܝܗܝܢ̈ ܥܡ̣ܕܘ . ܐܢ ܟܕ ܟܪܝܗ ܐܢܫ ܢܥܡܕ ܆ ܗܢܐ ܡܛܠ ܓܝܪ ܡܪܢ ܆ ܒܫܢܬܐ ܕܬܠܬܝܢ̈ ܥܡ̣ܕ ܇ ܘܫܪܝ ܠܡܠܦܘ . ܝܒ .
SynWestSyr ܐܝܩܪܐ̈ ܕܡܬܬܚܝܒ ܠܩܫܝܫܐ̈ ܡܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ . ܘܠܡܫܡܫܢܐ̈ ܡܛܠ ܘܢܣܒܘܢ ܩܘܪܒܢܐ ܆ ܠܗܢܘܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܒܩܠܝܪܘܣ . ܟ .
SynWestSyr ܪܓܬܐ ܕܠܐ ܡܚܡܣܢܢܘܪXܟܘܢ . ܘܬܘܒ ܫܘܐܠܐ ܕܫܥܐ . ܐܢܗ̣ܘ ܡܛܠ . ܘܬܘܒ ܠܘܬܗ̇ܟܕ ܠܘܬܗ̇ ܬܐܬܘܢ ܇ ܕܠܐ ܢܢܣܝܟܘܢ ܣܛܢܐ
SynWestSyr ܕܝܢ ܒܒܘܣܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܡܫܚ ܒܡܫܚܐ ܕܡܫܝܚܘܬܐ ܘܫܩ̣ܠ ܡܛܠ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ . ܠܐ ܐܫܟܚܢܢ . XX ܕܚܡܫܐ .
SynWestSyr ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܡܬܡܟܪܐܐܢܬܬܐ ܠܓܒܪܐ . ܣܡܢܢ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܡܛܠ ܕܓܒܝܢ . ܐܠܐ ܐܢ ܠܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܠܢ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܪܨܦܐ ܀ ܠܐ .
SynWestSyr ܕܠܐ ܐܬܓܠܙܬ ܡܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ . ܐܝܕܐ ܡܛܠ ܡܪܕܝܬܗ̇ . ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܥܕܬܐ ܬܥܘܠ ܥܡ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܘܬܨܠܐ .
SynWestSyr ܕܐܝܟܢܐ ܕܦܩ̣ܕܘ ܫܠܝܚܐ̈ . ܕܩܫܝܫܐ ܘܡܫܡܫܢܐ ܢܗܘܐ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܠܩܫܝܫܐ ܐܘ̇ ܠܡܫܡܫܢܐ ܕܢܬܢܩܦ ܒܙܘܘܓܐ ܠܐܪܡܠܬܐ .
SynWestSyr ܕܥܠ ܟܠ ܨܒܘ ܕܐܝܬ ܥܠܝܗ̇ ܥܠܬܐ ܕܬܒܥܬܐ ܘܠܐ X ܫܪܬ ܥܠܝܗ̇ ܡܛܠ ܫܢܝܢ̈ ܆ ܐܦܠܐ ܠܡܫܟܢܘܬܐ ܕܡܡܫܟܢܐ ܠܗ ܕܢܠܒܘܟ .