simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt&SergStyl:Corres ܗܕܐ ܓܝܪ ܘܩܒܘܬܐ ܡܢ ܩܝܣܐ̈ ܠܐ ܡܒܠܛܐ̈ ܡܬܥܬܕܐ ܗܘܬ . ܘܡܢ ܡܛܠ ܩܕܡܝܢ ܚܢܢ ܡܢܟܪܝܢܢ ܠܗ ܘܡܢ ܒܣܪܐ ܕܒܗ ܟܕ ܨܒܐ ܩܒܠ ܚܫܐ .
SevAnt&SergStyl:Corres ܡܕܒܪܢܘܬܐ . ܘܗܘ ܡܬܐܡܪ . ܘܕܟܦܢ ܘܕܨܗܝ ܘܕܠܐܝ ܡܢ ܐܘܪܚܐ ܡܛܠ ܐܝܬܝܗܝܢ ܐܦ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܗܘܝ̈ ܕܝܠܝܬܐ̈ ܕܐܢܫܘܬܐ