simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܡܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܃ ܕܠܐ ܢܬܬܘܗܘܢ ܠܐ ܡܢ ܡܠܬ ܐ ܘܠܐ ܡܢ ܡܛܠ ܦܘܠܘܣ ܆ ܗ̇ܢܝܢ ܝܝ ܕܒܗܝܢ̈ ܙܗ̇ܪ ܗܘܐ ܠܬܣܠܘܢܩܝܐ̈
Ps-Dion:ChronZuq ܕܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܝܩܝܪܢܝ̈ ܗܘܝ̈ ܡܢ ܟܪܝܘܬ ܐ ܕܠܒܗܘܢ ܂ ܗܝ[ܕ ܢ ܡܛܠ ܗܘܘ ܘܐܒܝܠܝܢ ܘܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܥܡ ܚܕ̣ ܝ ܢ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܐܬܟܠܝ ܢܘܩܝܐ ܘܣܡܝܕܐ ܡܢܗ̇ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܗܘܬ̣ ܥܕܬܐ ܐܦ ܡܛܠ ܃ ܥܘܠܘ- ܒܘܬܘ 2ܒܣܩܐ̣̈ ܡܫܡܫܢܘܗܝ̈ ܕܐܠܗܝ ܂ ܠܘ ܝX
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܠܓܒܪܐ ܦܕܢܐ̈ ܙܦܠܢ ܂ ܘܙܪܝܥ ܠܗܝܢ ܙܦܠܢ ܡܛܠ ܐܢ ܐ ܇ ܬ Xܝ ܗܘ̣ܐ ܆ ܠܐ ܡܩܝܡ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܬܒ̇ܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܂
Ps-Dion:ChronZuq ܕܟܠܗܘܢ ܚܠܦܝܢ̈ ܝ ܘܒܝܫܝܢ̈ ܂ ܘܟܠ ܦܘܡ ܡܠܠ ܫܛܝܘܬܐ ܂ ܘܠܐ ܡܛܠ ܘܥܠ ܝܬܡܝܗܘܢ̣̈ ܘܥܠ ܐܪܡܠܬܗܘܢ̈ ܠܐ ܢܪܚܦ ܂