simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܓܢܣܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . . ܩܪܒܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܝܟ ܡܐ ܕܟܬܝܒ̣ ܡܛܠ ܢܐܡܪ ܆ ܗܠܝܢ ܗ̣ܘܝ̈ ܕܢܫܬܡܠܐ ܨܒܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܦܢ ܒܫܘܪܝܐ ܒܝܕ ܕܙܥܘܪܝܢ ܗܘܘ ܒܐܪܥܐ ܕܓܫܢ ܥܡܪܘ : ܡܛܠ ܥܢܝܢܐ ܇ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܥܝܕܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܘܢܣܒܝܢ ܥܡܗܘܢ .
PhiloxMab:ComProJohn ܕܡܢ ܐܒܐ ܗܘ . ܘܟܠܗ ܒܪܢܫܐ ܆ ܡܢ ܥܠܬ ܗܕܐ ܕܗ̣ܘܐ ܐܦ ܡܢ ܐܡܐ . ܡܛܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ̣ ܟܠܗ ܡܫܝܚܐ ܡܬܝܕܥ . ܘܟܠܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܆