simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܕܣܢܝܐ ܗܝ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܕܢܫܒܘܩ ܚܛܗܘܗܝ̈ ܘܢܣܢܐ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܪܘܫܥܐ ܒܠܒܗ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܘܩܒܠ ܥܝܢܘܗܝ̈ .
P:Ps [AB] ܕܠܘܬܟ ܐܩܪܐ ܒܟܠ ܝܘܡ . ܚܕܐ ܢܦܫܗ ܕܥܒܕܟ : ܡܛܠ ܕܠܘܬܟ ܡܛܠ ܐܢܬ : ܦܪܘܩ ܠܥܒܕܟ ܐܢܬ ܐܠܗܐ ܕܡܣܒܪ ܒܟ . ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ :
P:Ps [AB] ܕܠܐ ܗܘܐ ܣܪܝܩܐܝܬ ܒܪܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ . ܡܢܘ ܓܒܪܐ ܡܛܠ ܠܥܠܡ : ܘܝܩܕ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܪܘܓܙܟ .     ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܢ ܚܦܪܐ :
P:Ps [AB] ܕܡܢ ܠܘܬܟ ܗܘ ܫܘܒܩܢܐ . ܣܒܪܬ ܒܡܪܝܐ ܘܣܟܝܬ ܢܦܫܝ ܠܡܠܬܗ . ܡܛܠ ܠܩܠܐ ܕܟܘܫܦܝ . ܐܢ ܚܛܗܐ̈ ܢܛܪ ܐܢܬ ܡܪܝܐ ܡܢܘ ܡܫܟܚ ܠܡܩܡ .