simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] ܕܬܬܚܟܡ ܒܐܪܚܬܟ̈ . ܟܠ ܕܐܬܐ ܥܠܝܟ : ܩܒܠ . ܘܒܡܪܥܐ ܡܛܠ ܐܫܠܡܬ ܢܦܫܟ ܠܟܠ ܢܣܝܘܢܝܢ̈ . ܐܬܕܒܩ ܒܗ̇ : ܘܠܐ ܬܪܦܝܗ̇ .
P:Ecclus [AB] ܕܠܝܬ ܠܗ ܢܝܚܐ ܐܠܐ ܐܢ ܓܢܒܬ . ܒܬܪ ܚܨܝܦܬ ܥܝܢܐ̈ ܗܪ݇ܛ . ܡܛܠ . ܘܡܢ ܓܒܝܢܝܗ̇ ܬܬܝܕܥ . ܥܠ ܚܨܝܦܬܐ ܐܣܓܐ ܢܛܘܪܐ̈ .