simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComPs ܕܡܐ ܕܡܬܬܙܝܥܝܢܢ X ܒܚܡܬܐ ܆ ܚ̇ܐܡ ܠܒܢ ܟܕ ܡܫܬܓܪ ܡܢ ܕܡܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܀ ⁹ . ܠܛ . [3X]ܗ̇ܝ ܕܚ̣ܡ ܠܒ ܒܓܘܝ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComPs ܕܐܬܡܠܝ ܕܝܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ ܕܡܘܠܟܢܐ ܚܫܘܟܐ ܕܥܩܬܐ̈ ܇ ܡܛܠ ⁰ܕܝܘܪܕܢܢ . [X0]ܚܘܪ ܡܪܝܐ ܒܩܝܡܟ ܕܥܡܢ ܒܚܘܪܝܒ ܆