simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܟܐܢܐ ܗܘܐ̣ . ܟܐܬܐ ܗ̣ܘ ܕܩܒܠ ܚܒܪܗ ܡܩܒܠ ܗܘܐ̣ . ܡܛܠ . ܠܘ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܐܬܦܨܝ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܐ ܡܪܝܪܐ ܩܛܪܓܗ ܗܘܐ .
Eph:ComGen&Exd ܡܚܬܬܐ ܘܡܣܩܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈ ܆ ܚܙܗ̇ ܗܘܐ . ܒܡܠܐܟܐ̈ ܬܘܒ ܡܛܠ ܒܗ̇ . ܘܡܪܝܐ ܩ̇ܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗ̇ ܀ ܣܒܠܬܐ ܕܝܢ ܕܚ̣ܙܐ .
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܫܩܠܗ ܗܘ̣ܐ ܠܢܣܝܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܪܐ ܒܡܐܐ ܫܢܝܢ̣̈ . ܒܨܪ ܡܛܠ . ܕܠܐ ܢܐܡܪܘܢ ܕܠܗܢܘܢ ܕܠܐ ܚܛܘ ܠܡܢܐ ܠܐ ܫܒ̣ܩ ܐܢܘܢ .