simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ComGenExod ܗ̇ܝ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܢܨܒܗ ܐܠܗܐ ܦܪܕܝܣܐ ܥܡ ܐܝܠܢܐ̈ ܡܛܠ . ܐܝܬ ܕܐܡ̇ܪ ܕܗ̇ܝ ܕܡܢܩܕܝܡ ܥܠ ܩܕܝܡܘܬܐ ܠܡ ܡܒܕܩܐ .
ComGenExod ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܡܬܓܠܐ X ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܠܗܐ . ]ܘ[ܓܠܝܢܗ ܡܛܠ ܕܫܢܘ ܐܚܪܢܐ̈ . ܡܬܩܪܝܢ ܕܝܢ ܒܢܝ̈ ܫܝܬ ܒܢܝ̈ ܐܠܘܗܝܡ .
ComGenExod ܙܥܘܪܘܬ ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ ܆ ܐܦܠܐ ܙܒܠܐ ܟܝܢܝܐ ܫܕܝܢ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܓܦܢܐ̈ ܕܦܪܚܝܢ . ܕܡܝܐ ܕܝܢ ܕܗܠܝܢ ܕܒܩܒܘܬܐ