simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܥܝܕܐ ܒܠܚܘܪ̈ ܗܕܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܬܘܡ ܓܕܫܬ ܠܐܢܫ ܒܨ ܒܝܢܗ . ܡܛܠ ܗܢ̣ܝܢ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢ ܕܫܟܝܪܢ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܥܪܛܠܐܝܬ ܢܗܠܟ .
Chrys:ComJohn1 ܚܪܥܘܬܗܘܢ ܢܦܫܗܘܢ ܡܢ ܗܕܐ ܡܘܗܒܬܐ ܒܨ ܒܝܢܗܘܢ ܓܠܙܘ . ܡܛܠ ܕܫܡܫܐ : ܠܘ ܡܛܠ · ܟܝܢܗ ܕܢܘܗܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܛܢܗܘܢ . ܐܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܓܝܪ ܐܦ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܡܠܘܗܝ̈ ܕܟܬܒܐ ܦܪܣܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܕܡܬܡܠܠܢ . ܘܩܠܝܠ ܥܕܢܐ ܡܢ ܝܘܡܐ ܕܥܡܠܐ ܢܗܘܐ . ܩܠܝܠ .
Chrys:ComJohn1 ܓܝܪ ܕܡܕܝܪ ܗܘܐ ܒܗ ܠܘܚܡܐ . ܥܬܝܕ ܗܘܐ ܠܡܕܚܠ . ܕܠܡܐ ܡܕܡ ܡܛܠ ܐܘ ܕܟܐܦܐ . ܣ̣ܦܩ ܗܘܐ ܥܘܕܪܢܐ ܘܕܝܢ̣ܐ ܠܡܟܠܝܗ ܡܢ ܗܕܐ·
Chrys:ComJohn1 ܗܢܐ ܐܘܣܦ XX X147ܕܒܗܘ̇ ܕܗܘ̣ ܫܕܪ . ܐܢܬܘܢ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܡܛܠ ܐܢܬܘܢ ܠܝ . ܓܠܝܐ ܗܝ ܛܒ ܕܡܠܬܗ ܫܢܝܬ ܠܗ̇ ܡܢܟܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܠܦܝܠܝܦܘܣ ܡܫܐܠ . ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܐܝܠܝܢ ܡܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܩܫܝܫܐ . ܕܗܟܢܐ ܡܫܬܟܚܐ X· ܐ . ܚܪܬܐ ܗܝ ܘܗܕܐ ܐܚܪܬܐ .