simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܢܘܟܪܝ ܗ̣ܘ ܟܝܢܗ̇ ܘܐܝܩܪܗ̇ ܡܢ ܬܫܒܘܚܬܗܘܢ . ܟܐܢܐ ܗܝ ܡܛܠ ܙܪ . ܩ . 2X1 ܕܥܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܬܬܚܫܒ ܘܬܬܐܡܪ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܡܢ ܫܪܪܐ ⁷¹⁰ܕܩܘܕܫܗ̇ ܗ̇ܘܝܢ ܡܢܗ̇ ⁷¹¹ܟܘܠ ܩܘܕܫܝܢ̈ ܡܛܠ 15 ܗ̣ܝ ܚܝܐ̈ ܗܝ ܒܚܝܘܬܗ̇ . ܘܡܫܠܡܢܝܬܐ ܗܝ ܒܩܕܝܫܘܬܗ̇ .
Basil:SyrDeSpirSanc ܕܡܢ ܕܝܠܝ ܠܡ ܢܣܒܐ . ܘܗ̣ܝ ܠܡ ܬܘܕܥܟܘܢ ܟܘܠ ܡܕܡ . ܘܐܝܟ ܡܐ ܡܛܠ ܫܠܡܬܗ . ܗܟܢܐܐܦ ܥܠ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܡܪ ܕܗ̣ܝ ܠܡ ܬܫܒܚܢܝ .