simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ActsMiaphysites ܐܠܗܝܐ̈ ܂ ܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܥܢܘܝܘܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ
BarAphton:ActsSev ܠܡܠܟܐ ܘܡܚܦܛܝܢ ܠܡܠܟܬܐ ܡܛܠ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܬ ܐܡܪܘ ܗܟܢܐ̣ ܡܛܠ ܕܫܘܚܠܦܐ ܕܠܐ ܣܟܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܝܫܘܥ ܂ ܘܟܒܪ ܡܛܠ ܗܕܐ ܫܡܥܘܢ ܠܘܩܕܡ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܡ ܟܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܡܢܘܬܐ̈ ܡܢܗ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠܐ ܐܠܨܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܟܠ ܝܕܝܥܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܗܠܝܢ ܢܬܐܡܪܢ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ ܐܦ
BarṢal:ComLiturg ܠܒܪܐ ܣ̇ܠܩܐ ܃ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܐ ܠܢ ܥܠܬܐ
BarṢal:ComLiturg ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܟܪ
BarṢal:ComLiturg ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܫܘܐ ܪܘܚܐ7 ܂
BarṢal:ComGosp ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܀ ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܝ ܚܙܘܗ ܘܕܡܘ̣ܬܗ
BarṢal:ComGosp ܡ̇ܢ ܂ ܕܐܘ̇ ܡܛܠ ܐܚܝ̇ܢܘܬܗܘܢ ܡܣܗܕ ܥܠܘܗܝ
BarṢal:ComGosp ܥܠܝܡܬܐ ܡ̇ܢ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܓܢܬ̇ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ X ܂ ܡܛܠ ܕܓܠ̣ܐ ܥܠܘܗܝ ܐܒܐ
MiaphysiteDocs ܙܟܘܬܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ ܠܗܕܐ ܓܒ̣ܐ
MiaphysiteDocs ܐܦܣܩܦܐ ܚܒܪܝ ܂ ܡܛܠ ܟܝܪܘܛܘܢܝܐ ܕܬ ܐܘܕܘܪܐ
MiaphysiteDocs ܠܐ ܡܬܚܡܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ ܕܠܐ
BarḤadbš:FoundSch ܘܝܬܝܪܐ . ܬ ܡܛܠ ܕܗܫܐ ܫܪܝܬ ܗܪܛܝܩܘܬܐ
SevAnt:madHym ܐܪܘ̣ܝܬX . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܘܐ ܕܫܝܢܐ ܐܢܬ
JnRufus:Pleroph ܚܠܡܐ ܗ̇ܘ ܕܝܙܬ ܡܛܠ ܩܠܢ . ܡܛܠ
BarḤadbš:Acts ܡܬܛܫܝܝܢ ܗܘܘ . ܡܛܠ ܛܢܢܘܬܗ ܕܢܨܝܚܐ .
BarḤadbš:Acts ܡܠܦܢܐ ܕܫܪܪܐ . ܡܛܠ ܕܝܕܒܪܐ ܝ̇ܪܝܬܬܐ ܕܟܠܗܝܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܩܪܐ ܩܕܝܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܓܒܝܘ ܠܕܚܠܬ ܐܠܗܐ
BarKoni:Schol ܘܥܡܗ̇ ܕܡܟܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗ̇ ܗܕܡܐ
SevAnt:CathHom ܐܢܫܐܝܬ ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ̣ ܡܛܠ ܡ̣ܚܝܠܘܬܐ ܕܒ̣ܣܪܟܘܢ . </page>
SevAnt:Epist ܡܢ ܩܘܡܗ . ܡܛܠ ܗܟܢܐ ܘܦܘܠܘܣ :
EliaNis:Chron ܝ ܦܛܪ[ܝܪܟܐ ]ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܣ ܡܛܠ ܕܫ̇ܠܡ ܗܘܐ ܡ̇[ܠܟ[ܐ
EliaNis:Chron ܠܗܘܢ ܬܪܥܣܪ ܬܪܥܣܪ ܡܛܠ ܕܫܢܬܐ ܐܪܒܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܚܕܐ ܆ ܡܛܠ ܕܬܪܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܥ̣ܒܪܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕܒܫܒܐ̈ ܕܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܩܝܡܬܐ ܡܛܦܣܝܢ ܃
SevAnt:Epist X X ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܒܟܠܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ
Cyr:ComLuke ܐܦܐ̈ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܡܛܠ ܥܒܪ Xܢ ܦܘܩܕܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܢܨܠܘܢ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܛܟܣܬ̤ ܟܪܘܙܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit XXXܪX ܢܢXܝܫܝX ܀ ܡܛܠ ܡܢܐ ܟܕ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܕܢܐ ܠܐܝܡܡܐ ܃ ܡܛܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܣܒ̇ܠܝܢ ܗܘ̣ܘ
Tim1:Epist ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X ·
Tim1:Epist ܓܝܪ ܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ </page><page> ܡܛܠ ܗܘܝܐ ܕܒܪܘܚܐ ܘܚܕ
BarṢal:ComGosp ܗܘ ܂ ܝ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ̣ ܂ ܒܚ̇ܪ
Babai:BookUnion ܕܦܘܪܩܢܢ ܘܕܚܝܝܢ̈ ܃ ܡܛܠ ܡܫܬܡܥܢܘܬܗ ܘܡܘܟܟܐ ܗ̇ܘ
Babai:BookUnion ܝ ܚܕܐ ܃ ܡܛܠ ܕܡܚܐ ܘܡܩܝܡ ܂
Babai:BookUnion ܕܣܥܪ ܚܘܛܪܐ ܃ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܕܐܚܝܕ
Babai:BookUnion ܝ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܐܘ ܘܬܐ ܐܡܝܪܐ
SevAnt:CathHom ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ
Chron1234 ܕܢܦܝܣ ܡܠܟܐ ܠܢܘܪܐ ܡܛܠ ܕܐܪܓܝܗ ܂ ܕܐܣܒܪ
Chron1234 ܂ ܕܡ̣ܛܐ ܐܒܕܢܗܘܢ ܡܛܠ ܗܕܐ ܚܕܘܬܐ ܐܒܠܢܝܬܐ
Chron1234 ܡܗܠܠܝܢ ܒܦܪܕܝܣܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܣܓܝ ܪܢܢܝܩܝܢ
JnEph:ActsEastSaints ܐܝܕܝܢ̈ ܢܗ̇ܡܐ ܆ ܡܛܠ ܘܕܐ ܠܬܫܥܝܬܗ ܕܩܕܝܫܐ
JnEph:ActsEastSaints ܬܫܒܘܚܬܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ X ܛܒܘܬ ܪܚܡܘܗܝ̈
JnEph:ActsEastSaints ܥܕܬܐ ܘܕܝܪܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܕ ܐܪܓܙܘܢ X
Chron1234 ܡܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܪܝܫܐ ܠܝܬ ܗܘܐ
Ps-Zach:EccHist ܥܡܗ ܩܝܡܐ ܂ ܡܛܠ ܕܫܘܝܢ ܕܡܢܬܗ ܕܗ̇ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܙܗ̇ܪ ܗܘܐ ܠܬܣܠܘܢܩܝܐ̈ ܡܛܠ ܡܬܝܬܗ ܕܡܪܢ ܟܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܢ̇ܝܡܝܢ ܗܘܘ ܂ ܡܛܠ ܕܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܝܩܝܪܢܝ̈ ܗܘܝ̈
SevAnt:LuqGramm ܘXܘܟ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗܠܝܢ ܗܫܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm Xܘ Xܣ ܂ ܡܛܠ ܕ·ܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ
SevAnt:LuqGramm ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ
SevAnt:LuqGramm 2 ܡ̇ܩܒܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܢܫܘܬ ܐ ܇
BarṢal:ComGosp ܚܘ̇ܝܒܐ ܂ ܐܘ̇ ܡܛܠ ܕܚܙܝ̣ܗܝ ܕܙ̇ܟ̣ X
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܐܬ̣ܩ̇ܪܝܬ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܒܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܘܬ̇
SevAnt:LuqGramm X X XXX </page><page> ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆
SevAnt:LuqGramm ܠܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܠܡܬ̇ܪܥܝܘ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܐܢܗ̣ܘ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܩܪܝܐ ܢܦܫܐ ܆ ܡܛܠ ܡܥܠܝܘܬ ܐ ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܕܒܗ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܟܘܠܢܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܆ ܡܛܠ ܕܩܕܡܘܗܝ ܕܟܘܪܗܢܐ ܆
Ps-Dion:ChronZuq ܂ ܠܘ ܝX ܡܛܠ ܕܐܬܟܠܝ ܢܘܩܝܐ ܘܣܡܝܕܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܘܘ ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܟܬܒܝܢ ܗܘܘ ܠܓܒܪܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܠܐ ܢܪܚܦ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܚܠܦܝܢ̈ ܝ
JacSer:Epist ܢܣܥܘܪ ܠܘܬܟ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܫ̣ܦܪ
JacSer:Epist 5ܡܛܘܠ ܕܚܛܬ ܇ ܡܛܠ ܕܬܒܬܝ ܠܐ ܝܗܒܬ
JacSer:Epist ܕܠܐ [ܫܘܚXܦ1ܐ ܂ ܡܛܠ ܕ ܢ [ܕܗܘ]ܐ
JacSer:Epist ܗܘ ܂ ܘܢܣܓܘ̣ܗܝ̣ ܡܛܠ ܕܦܫܝX ܗܘ ܕܢ̣ܣܓܐ
SevAnt:LuqGramm ܡܝܬܪܐ ܬܐܕܘܪܝXܠܐ ܇ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܘܛܝܒܘܬܐ ܚܝ̣ܒ ܠܟ ܡܛܠ ܚܬܝܬܘܬܗ ܕܬܘܪܨܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܝܠܢܝܐ ܢܬ̣ܟܬܒ ܂ ܡܛܠ ܕܒܪܘܟܒܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܚܠܦ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܪܬܬܝܗܒ ܥܠܝܟ ܒܘܪܟܬܐ
BarṢal:ComGosp ܝܡܝܢܐ ܐܬܚܙܝ ܂ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ
BarṢal:ComGosp ܓܝܪ ܡܠܐܟܐ ܠܡܫܡܥܬܗ ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܝܡܢ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܐ̈ ܝܝ ܡܬܦܫܟܝܢ
BarṢal:ComGosp ܩ̇ܪܐ ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܣܘܪܝܐ ܝ
BarṢal:ComGosp ܃ ܗ ܂ ܡܛܠ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ̇
BarṢal:ComGosp ܂ ܗܠܝܢ ܢܫܐ̈ ܡܛܠ ܥܘ ܪܢܐ̈ ܕܢܣܒܝ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܝX ܡܛܠ ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܚ̇ܕܝܬܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘ̇ܝܢ ܡܛܠ ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܒܐ ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܐܠܨܐ ܠܗ ܆ ܡܛܠ ܗ ·X ܥܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܥܡ X ܢܘܟܪܝܬܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܫXܝܪܬܐ ܐܬܝܗܒܬ̣ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ Xܡ̣ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܣܒܪܢܘܬܐ̈ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܂ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐ̣ܡܪܢܢ ܥܠ
SevAnt:CathHom X - X ܡܛܠ ܡܢܐ ܕܝܢ ܐܘ̣ܣܦ
SevAnt:CathHom ܡܛ-ܠܬܢ : ܟܕ ܡܛܠ ܐܕܡ ܕܥ̣ܒܪ ܥܠ
SevAnt:CathHom ܣܝܡܝܢ ܠܘܬܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ
SevAnt:CathHom ܫܦܝܪܘܬ ܛܘXܘܡܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܕ ܡܝܬܪܘܬܐ
PhiloxMab:epPatricius ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܡܛܠ ⁷⁶ܕܠܐ ܥ̇ܠܬ ܠܘܬܗ̇
PhiloxMab:epPatricius ܐ . ̇ܡܪ ܡܛܠ ܝܡܠܐ̈ ܕܠܝܬ ܝܡܗܘܢ
Eph:ComGen&Exd ܩܛܪܓܗ ܗܘܐ . ܡܛܠ ܕܐܠܘ ܠܐ ܕܟܐܢܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܚ̣ܙܐ . ܡܛܠ ܡܚܬܬܐ ܘܡܣܩܬܐ ܕܡܠܐܟܐ̈
Eph:ComGen&Exd ܫܒ̣ܩ ܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܫܩܠܗ ܗܘ̣ܐ
SevAnt:CathHom ܥܠ ܒܠܗܘܢ : ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܠܐ ܐܬ̣ܕܪܟܬ̇
IšoMerv:ComOT ܕܢܦܫܐ ܐܣܝ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܡܫܟܚܝܢ