simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܕܝܠܦܬ ܓܠܝܐܝܬ ܟܕ ܡܢ ܕܘܟܝܬܐ̈ ܡܫܚܠܦܬܐ̈ ܩܒܠܬ ܡܛܠ ܕܒܟ . ܒܟܠܗ̇ ܬܪܥܝܬܐ ܕܟܝܬܐ ܘܚܘܒܐ ܕܦܐܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̈ .
SevAnt:LuqJul ܡܨܛܠܝܢܘܬ ܕܒܐܕܡ ܠܐ ³ܐܝܬܘܗܝ . ܘܗܟܢܐ ܓܒ]ܝ[ܠܬܐ ܡܛܠ ܘܥܡ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܦܢ ܓܝܪ ܫܠܚ ܛܝܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܘܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܗܟܝܠ ܕܥܬܝܕ ܗ̣ܘܐ ܡܘܬܐ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܢܐܚܘܕ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܝܬ ܡܛܠ ܐܝܬ ܠܢ ܘܚܝܐ̈ ܕܡܥܠܝܢ . ܠܘ ܡܘܬܐ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܐܠܐ ܫܢܬܐ .
SevAnt:LuqJul ܚܛܝܬܐ ܕܝܢ ܡܢܝܢܝܐ̈ ܘܐܝܟ ܕܒܕܡܘܬܗܘܢ ܕܗܢܘܢ ܫܢܘ . ܡܛܠ ܡܢ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܐܡ̣ܕ̇ ܕܡܟܢܢ ܒܩܘܝܡܗ ܘܒܐܘܣܝܐ ܕܒܪܐܢܫܐ .
SevAnt:LuqJul ⁵ܚܫܐ̈ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܡܪ ܗܘܝܬ . ܗ ܕܐܢܫܝܢ̈ ܚܒܠܐ ܡܫܡܗܝܢ ܡܛܠ ܐܠܘ ܠܐ ܓܝܪ ܕܗܕܐ ܗ̣ܝ . ܠܘ ܐܝܟ ܕܣܓܝ ܡܬܬܢܚ ܐ ܘܡܬܥܣܩ ܐܢܬ
SevAnt:LuqJul ܪܚܡܘܬܐ ܐܢܫܝܬܐ ܆ ܠܐ ܟܐܢܐ . ܘܗ̇ܝ ܕܥܠ ܡܠܐ̈ ܕܝܠܗ ܘܡܢ ܡܛܠ ܢܝܩܪ ܠܐܢܫܝܢ̈ ܆ ܘܗ̇ܝ ܕܛܥܝܘܬܐ ܢܫܪܪ ܠܗܢܘܢ ܕܛܥ̇ܝܢ
SevAnt:LuqJul ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܘܫܕܪܬܝܗܝ ܗ̣ܘܝܬ ܠܝ ܐܝܟ ܕܠܒܘܚܪܢܐ : ܟܕ ܡܛܠ ܪܓܘܫܘܬܐ ܓܠܝܙ ܐܢܬ . ܒܗ̇ܘ ܛܘܡܣܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܐܬܟܬܒ ܡܢܟ
SevAnt:LuqJul ܕܣܒ̇ܪ ܐܢܬ ܐܢܬ ܕܒܝܕ ܦܢܛܣܝܣ̈ ܕܗܓܓܘܬܐ ܡܘܪܒ ܐܢܬ ܡܛܠ ܕܡܘܬܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܩܥ̣ܐ . ܕܗܟܢܐ ܢܬܒܛܠ ܒܝܕ ܩܝܡܬܐ