simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JulRom ܠܡ   ܕܐܘܪܗܝܐ̈ ܩܨܗܘܢ ܓܚܿܟ ܒܗܘܢ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܡܛܠ . ܩܪܐ ܐܢܝܢ ܠܐܓܪܬܐ̈ ܠܥܢܝܗܘܢ̈ܿ ܟܬܼܒ ܠܗ ܕܝܢ ܗܟܢܐ .
JulRom ܝܘܒܢܝܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܗ . ܕܠܐ ܢܬܪܦܝܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܡܢ ܩܐܪܣܗ . ܡܛܠ ܒܬܪ ܨܒܝܢܗܘܢ ܕܐܢܫܐ ܫܓܘܫܐ̈ ܘܕܠܘܚܐ̈ . ܝܬܝܪ ܕܝܢ