simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:epPatricius ܒ̇ܥܐ ܐܢܐ ܠܗ̇ ܡܛܠ ⁷⁶ܕܠܐ ܥ̇ܠܬ ܠܘܬܗ̇
PhiloxMab:epPatricius ܐ . ̇ܡܪ ܡܛܠ ܝܡܠܐ̈ ܕܠܝܬ ܝܡܗܘܢ