simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܓܠܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܓܠܐ .
PhiloxMab:Disc ܕܠܐ ܢܬܠ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܠܬܐ ܕܪܘܚܐ
PhiloxMab:Disc ܡܬܓܘܣ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܪܚܡ ܠܗ̇ ܆
PhiloxMab:Disc ܪܒܐ ܡܙܕܟܝܢܘܬܗ̇ . ܡܛܠ ܕܩܪܒܐ ܗܝ ܕܫܒܪܘܬܐ