simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܕܓܒܪܐ̈ ܐܚܐ̈ ܚܢܢ . ܗܐ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܩܕܡܝܟ : ܦܪܘܫ ܡܢܝ : ܐܢ ܡܛܠ : ܠܐ ܬܗܘܐ ܡܨܘܬܐ ܒܝܢܝ ܘܠܟ : ܘܒܝܬ ܪܥܘܬܝ̈ ܠܪܥܘܬܟ̈ :
P:Gen [AB] ܕܕܚܠ ܠܡܬܒ ܒܨܥܪ : ܘܝܬܒ ܒܡܥܪܬܐ : ܗܘ ܘܬܪܬܝܢ ܒܢܬܗ̈ . ܡܛܠ . ܘܣܠܩ ܠܘܛ ܡܢ ܨܥܪ ܘܝܬܒ ܒܛܘܪܐ : ܗܘ ܘܬܪܬܝܢ ܒܢܬܗ̈ ܥܡܗ :