simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
DadQaṭ:ComAscet ܢܦܫܟ ܒܗܘܓܝܐ ܕܡܙܡܘܪܐ̣̈ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܢܢܛܪܟ ³ܡܢ
DadQaṭ:ComAscet ܚܘܫܒܟ ܡܢ ܕܢܫܓܫܟ̣ ܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ ܐܢܬ ܡܫܬܚܠܦܢܐ