simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Tim1:Epist ܂ ܠܗ̇ܘ ܕܐܬܡܟܟ ܡܛܠ · X ·
Tim1:Epist ܓܝܪ ܩܢܘܡ ܐܢܫܘܬܗ ܡܛܠ ܗܘܝܐ ܕܒܪܘܚܐ ܘܚܕ
Tim1:Epist 296ܕܐܠܗܐ ܆ ܐܘ ܡܛܠ |ܩ|O 83 28ܕܠܗ
Tim1:Epist ܒܙܒܢ ܡ̇ܢ ܠܬܠܡܝܕܐ̈ ܡܛܠ ܫܒܠܐ̈ ܆ ܒܙܒܢ