simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܠܝ ܂ ܝX ܡܛܠ ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܚ̇ܕܝܬܘܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘ̇ܝܢ ܡܛܠ ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܒܐ ܇
ThdrMops:ComGospJohn ܐܠܨܐ ܠܗ ܆ ܡܛܠ ܗ ·X ܥܡ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܘ̣ܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܥܡ X ܢܘܟܪܝܬܐ̈
ThdrMops:ComGospJohn ܫXܝܪܬܐ ܐܬܝܗܒܬ̣ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ Xܡ̣ܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܡܣܒܪܢܘܬܐ̈ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܂ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐ̣ܡܪܢܢ ܥܠ