simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܠܡ ܗܟܝܠ ܕܚ̇ܕܝܬܘܢ ܒܕܓܠܘܬܐ ܃ ܠܫܪܪܐ ܕܡܢܝ ܡܬܡܠܠ ܠܐ ܡܛܠ ܒܗ̇ ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܫܪܪܐ ܡܡܠܠ ܐܢܐ ܃ ܠܐ ܡܗܝܡܢܝܬܘܢ ܠܝ ܂ ܝX
ThdrMops:ComGospJohn ܨܒܝܢܗܘܢ ܛܒܐ ܇ ܒܛܝܒܘܬܗ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܡܝܬܐ ܠܘܬܝ ܃ ܡܛܠ ܗܫܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܢܣܒܐ ܫܘܠܡܐ ܂ ܕܗܟܢܐ ܐܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܘ̇ܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܗ ·X ܥܡ ܐܢܬܬܐ ܗܝ XX ܡܡ̣̇ܠܠ ܗܘ̣ܐ ܂ ܐܠܐ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܟܠܡܕܡ ܆ ܘܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܟܠ ܡܐܟܠܢ̈ ܇ ܥܠܗܕܐ ܐܠܨܐ ܠܗ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܕܥܡ X ܢܘܟܪܝܬܐ̈ ܒܢܬ̈ ܥܡܡܐ̈ ܐܚܪܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܗܘ̣ܐ ܡܛܠ ܪܡ̇ܙ ܇ ܟܕ ܐ̇ܡܪ ܗ̇ܝ ܕܬܠܡܝܕܐ̈ ܥܠ̣ܘ ܗܘ̣ܘ ܠܡܕܝܢܬܐ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗܢܐ ܠܐ Xܡ̣ܪ ܕܒܝX ܝܫܘܥ ܡܫܝܝXܐ ܐܬܝܗܒ ܃ ܐܠܐ ܕܗܘ̣ܐ ܂ ܡܛܠ Xܝܣܒܘܗܝ ܂ ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܝXܝܒܘXܐ ܫXܝܪܬܐ ܐܬܝܗܒܬ̣ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܕܐ̣ܡܪܢܢ ܥܠ ܥܘܩܒܐ ܣܓܝܐܐ ܣܢܝܩܢ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܡܠܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܐ ܐ̇ܡܪ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܕܣ̇ܬܪ ܡܣܒܪܢܘܬܐ̈ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܂