simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܘXܘܟ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ܘ
SevAnt:LuqGramm ܂ ܗܠܝܢ ܗܫܐ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܆ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ
SevAnt:LuqGramm Xܘ Xܣ ܂ ܡܛܠ ܕ·ܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ
SevAnt:LuqGramm ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ
SevAnt:LuqGramm 2 ܡ̇ܩܒܠ ܕܝܢ ܡܛܠ ܐܢܫܘܬ ܐ ܇
SevAnt:LuqGramm X X XXX ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆
SevAnt:LuqGramm ܠܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܠܡܬ̇ܪܥܝܘ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܐܢܗ̣ܘ
SevAnt:LuqGramm ܡܬܩܪܝܐ ܢܦܫܐ ܆ ܡܛܠ ܡܥܠܝܘܬ ܐ ܘܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܆ ܕܒܗ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܟܘܠܢܢܐ
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܆ ܡܛܠ ܕܩܕܡܘܗܝ ܕܟܘܪܗܢܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܡܝܬܪܐ ܬܐܕܘܪܝXܠܐ ܇ ܡܛܠ ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܝ
SevAnt:LuqGramm ܘܛܝܒܘܬܐ ܚܝ̣ܒ ܠܟ ܡܛܠ ܚܬܝܬܘܬܗ ܕܬܘܪܨܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܝܠܢܝܐ ܢܬ̣ܟܬܒ ܂ ܡܛܠ ܕܒܪܘܟܒܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܠܘ
SevAnt:LuqGramm ܚܠܦ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܪܬܬܝܗܒ ܥܠܝܟ ܒܘܪܟܬܐ