simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqGramm ܕܐܠܗܐ ܐܝܬ ܒܗ̇ܘ ܕܐܬܢ̣ܣܒ ܇ ܡ̇ܢ 3ܗ̇ܘ ܝ ܕܢܣ̣ܒ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܢܩܝܦܘܬܐ ܐܡܝܢܬܐ ܕܠܘܬ ܡܫܝܚܐ ܀ ܘXܘܟ ܂ ܐܠܐ
SevAnt:LuqGramm ܐܠܗܐ ܆ ܒܦܝܠܣܦܘܬܐ ܢܬܐܡܪܢ̈ ܂ ܐܦܠܐ ܓܝܕ ܝ ܐܝܬ ܙܒܢܐ ܡܛܠ ܡܢ ܫܪܒܗ ܆ ܡܠܠ ܥܠ ܐܠܗܘܬܐ̣ ܘܟܬ̣ܒ ܂ XXܝ̇ ܘܣ ܂ ܗܠܝܢ ܗܫܐ
SevAnt:LuqGramm ܕ·ܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܗ̇ܢܘܢ ܝ ܆ ܕܒܡܕܚܐ ܚܣܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܘܨܝܕ ܐܩܩ ܐܦܝܣܩܦܐ ܕܡܐܠܝܛܝܢܐ ܟܬ̣ܒ̣ ܗܠܝܢ ܂ Xܘ Xܣ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܝܢ ܕܝܗܘܕܝܐ ܐܢܬ ܒܟܠ ܆ ܘܠܒܐ ܠܐ ܓܙܝܪܐ ܐܝܬ ܠܟ ܇ ܘܥܠ ܡܛܠ ܗ̇ܘ ܕܡܠܬܐ ܕܡ̇ܒܣܪ ܘܠܘ ܬܪܝܢ̈ ܡܢ ܒܬܪ ܚܕܝܘܬܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܐܢܫܘܬ ܐ ܇ ܗܕܐ̣ ܐ̇ܝܕܐ ܕܠܘ ܡܛܠܬܗ ܡ̇ܩܒܠ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡ̣ܪ ܡܛܠ ܕܒܟܠܡܕܡ ܩ̇ܢ̣ܐ ܨܝܕ ܐܒܐ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܫܚܠܦܐ ܇ 2 ܡ̇ܩܒܠ ܕܝܢ
SevAnt:LuqGramm ܗܕܐ ܗܟܝܠ ܆ ܟܕ ܠܗܠܝܢ ܕܡܢXܝܢ ܐܝܬܘXܝ Xܘ X X ܝX ܚܕ ܡܛܠ X XܕܒܒܣX ܚܫ· ܇ ܘ̇XXܐ̣ Xܘܐ Xܝܠ ܩ̣ܝܣܐ ܇ ܕܥ̣ܒܕ X X XXX
SevAnt:LuqGramm ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܐܢܗ̣ܘ ܓܝܪ ܕܡܬ̇ܪܥܝܢܢ ܝ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܡܛܠܬܗ ܆ ܡܛܠ ܕܚܝ̇ܐ ܘܕܡܝ̣ܬܐ̈ ܂ ܘܠܐ ܙܕܩ̇ ܠܢ ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܠܡܬ̇ܪܥܝܘ
SevAnt:LuqGramm ܡܥܠܝܘܬ ܐ ܘܠܐ ܡܬܦܣܩܢܘܬܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܂ ܟܕ ܗܟܢܐ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܂ ܘ ܡ̇ܫܬܡܗܐ ܒܣܪܐ ܆ ܘܬܘܒ ܟܠܗ̇ ܡܬܩܪܝܐ ܢܦܫܐ ܆
SevAnt:LuqGramm ܦܪܘܩܢ ܡܫܝܚܐ ܆ ܕܒܗ ܥܡ̇ܪ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܘܝܐ ܆ ܕܡ̇ܥܕܪ ܠܗ ܘܦܬܓܡܐ ܗ̇ܘ ܫܠܝܚܝܐ ܆ ܕܒܗ ܐܡ̇ܪ
SevAnt:LuqGramm ܕܐܦ ܒܪܢܫܐ ܟܘܠܢܢܐ ܝܝ ܘܓܘ̇ܢܝܐܝ ܆ ܟܕ ܡܬܐܡܪ ܠܒܝܫ ܒܣܪܐ ܡܛܠ ܘܫܘ̣ܝܘܬ ܐܝܩܪܐ ܕܨܝܕ ܐܒܐ ܇ ܘܬܘܒ ܨܝܕ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܂
SevAnt:LuqGramm ܕܩܕܡܘܗܝ ܕܟܘܪܗܢܐ ܆ ܘܗ̣ܘ ܗ̇ܘ ܕܐܣܠܝܗ̇ ܐܬܚܫܚ ܒܗ̇ ܆ ܡܛܠ ܕܐܣܝܐ ܃ ܕܙܕܩ ܝ ܕܒܗ̇ ܒܡܠܬܐ ܢܬܚܫܚܘܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܆
SevAnt:LuqGramm ܩܕܝܫܐ ܩܘܪܝܠܘܣ ܝ ܃ ܐܡ̇ܪ ܇ ܗ̇ܘ ܕܠܡܘܙܓܐ ܒܝܕ ܫܡܗܐ̈ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܗܠܝܢ ܕܗܟܢܐ ܫܟܝܪܢ̈ ܐܪܫܥ ܡܝܬܪܐ ܬܐܕܘܪܝXܠܐ ܇
SevAnt:LuqGramm ܚܬܝܬܘܬܗ ܕܬܘܪܨܐ ܂ ܢܩ̇ܦ ܠܟ ܕܝܢ ܚܢܢ ܇ ܘܕܫܥܬܐ ܐܝܟ ܡܛܠ ܕܡܠܐ̈ ܐܣ̣ܟܠ ܗ̣ܘ ܝX ܡܠܦܢܐ ܂ ܘܛܝܒܘܬܐ ܚܝ̣ܒ ܠܟ
SevAnt:LuqGramm ܕܒܪܘܟܒܐ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܠܘ ܒܕܝܠܝܘܬ ܩܘܝܡܐ ܡܩܝܡܢ̈ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܚܝܕܐ ܠܗ ܇ ܕܦܪܝXܘܦܐ ܕܝܠܢܝܐ ܢܬ̣ܟܬܒ ܂
SevAnt:LuqGramm ܪܬܬܝܗܒ ܥܠܝܟ ܒܘܪܟܬܐ ܂ ܩܦܠܐܘܢ ܒ ܝX ܥܠ ܕܙܕܝX ܕܠܐܝܠܝܢ ܡܛܠ ܩܢܝܐ ܐܘܕܥܬ ܠܢ ܫܘܘܕܥܐ ܃ ܗ̇ܘ ܕܡܬܟܬܫ ܚܠܦ ܫܘܒܚܗ ܕܐܠܗܐ