simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܚܕܐ ܆ ܡܛܠ ܕܬܪܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܥ̣ܒܪܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܚܕܒܫܒܐ̈ ܕܝܢ ܃ ܡܛܠ ܕܩܝܡܬܐ ܡܛܦܣܝܢ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܡܢܐ ܢܨܠܘܢ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܛܟܣܬ̤ ܟܪܘܙܘܬܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit XXXܪX ܢܢXܝܫܝX ܀ ܡܛܠ ܡܢܐ ܟܕ ܡܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܥܕܢܐ ܠܐܝܡܡܐ ܃ ܡܛܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܣܒ̇ܠܝܢ ܗܘ̣ܘ