simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:John [AB] ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܟܕ ܕܝܢ ܦܠܓܘ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܥܕܥܐܕܐ ܆ ܣܠܩ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܡܛܥܐ ܠܥܡܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܐܢܫ ܓܠܝܐܝܬ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܇
P:John [AB] ܗܢܐ ܐܒܝ ܪܚܡ ܠܝ ܆ ܕܐܢܐ ܣܐܡ ܐܢܐ ܢܦܫܝ ܂ ܕܬܘܒ ܐܣܒܝܗ̇ . ܠܐ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܂ ܘܢܫܡܥܘܢ ܩܠܝ . ܘܬܗܘܐ ܥܢܐ ܟܠܗ̇ ܚܕܐ ܂ ܘܚܕ ܪܥܝܐ .