simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] ܪܥܘܬܝ̈ ܠܪܥܘܬܟ̈ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ̈ ܐܚܐ̈ ܚܢܢ
P:Gen [AB] ܒܢܬܗ̈ ܥܡܗ : ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܠܡܬܒ ܒܨܥܪ