simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Cor [AB] ܕܐܗܘܐ ܫܘܬܦܐ ܠܣܒܪܬܐ ܀ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܡܛܠ . ܠܟܠ ܐܢܫ ܟܠ ܗܘܝܬ ܆ ܕܠܟܠ ܐܢܫ ܐܚܐ . ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܒܕ ܐܢܐ ܆
P:Cor [AB] ܕܡܪܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܡܥܕܪܢܐ̈ ܚܢܢ ܕܚܕܘܬܟܘܢ . ܡܛܠ ܆ ܕܡܛܠ ܕܚܐܣ ܐܢܐ ܥܠܝܟܘܢ ܠܐ ܐܬܝܬ ܠܩܘܪܢܬܘܣ . ܠܐ ܗܘܐ
P:Cor [AB] ܕܥܠ ܣܒܪܐ ܗܘ ܘܠܐ ܠܗ ܠܟܪܘܒܐ ܕܢܟܪܘܒ ܇ ܘܐܝܢܐ ܕܡܕܪܟ ܥܠ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܝܕܝܥܐ ܕܡܛܠܬܢ ܗܘ ܐܡܪ ܇ ܘܡܛܠܬܢ ܓܝܪ ܐܬܟܬܒܬ ܆
P:Cor [AB] ܕܬܕܥܘܢ ܚܘܒܐ ܝܬܝܪܐ ܕܐܝܬ ܠܝ ܠܘܬܟܘܢ . ܐܢ ܕܝܢ ܐܢܫ ܐܟܪܝ ܡܛܠ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܒܕܡܥܐ̈ ܣܓܝܐܬܐ̈ . ܠܐ ܡܛܠ ܕܬܟܪܐ ܠܟܘܢ . ܐܠܐ
P:Cor [AB] ܙܢܝܘܬܐ ܆ ܐܢܫ ܐܢܬܬܗ ܢܐܚܘܕ ܇ ܘܐܢܬܬܐ ܠܒܥܠܗ̇ ܬܐܚܘܕ . ܡܛܠ ܠܝ ܕܝܢ ܆ ܫܦܝܪ ܗܘ ܠܓܒܪܐ ܕܠܐܢܬܬܐ ܠܐ ܢܬܩܪܒ . ܐܠܐ
P:Cor [AB] ܫܘܒܚܐ ܕܦܪܨܘܦܗ ܗܘ ܕܐܬܒܛܠ ܆ ܐܝܟܢܐ ܗܟܝܠ ܬܫܡܫܬܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܫܟܚܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܠܡܚܪ ܒܦܪܨܘܦܗ ܕܡܘܫܐ :