simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnDara:OnOfferings ܕܟܠܗܘܢ ܡܝܬܐ̈ ܐܪܓܫܘ ܒܗ̣ ܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܗ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ X ܡܢ ܫܠܝ ܚܝܘ ܘܩܡܘ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܠܗ ܒܩܒܪܐ̈ ܕܝܠܗܘܢ ܇
JnDara:OnOfferings ܕܗܟܢܐ ܙܪ . ܩ ܕܗ̣ܢܘܢ ܪܐܙܐ̈ ܢܬܚܦܘܢ ܘܗܝܕܝܢ ܢܬܝܗܒܘܢ ܡܛܠ ܕܫܘܡܠܝܐ ܕܩܘܪܒܐ ܗܘ̇ܐ ܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܒܝܕ ܦܬܐ̈ ܡܬܚܦܝܢ :